B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego


0md0ag4jdkpenb7z0z8nNasza szkoła w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiła do programu „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”. Jest to program profilaktyczny realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów  na obszarze województwa mazowieckiego.


Głównym organizatorem  jest Komenda Wojewódzka Policji  z siedzibą w Radomiu.


Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Adresaci programu to uczniowie i nauczyciele  Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, rodzice oraz  dziadkowie.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu: Monika Paluszek (szkolny koordynator programu), Ewa Lipowska, Anna Korycka, Anna Modzelewska, Izabela Załoga.


Cele programu:


-        zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów,

-        efektywne i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,

-        zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów w propagowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.


W ramach realizacji programu w roku szkolnym 2015/2016 przewidujemy m. in.:


-        spotkania uczniów klas 0 - VI z przedstawicielami policji,

-        konkursy dla uczniów klas 0 - VI dotyczące bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,

-        pozyskiwanie elementów odblaskowych,

-        wycieczka do najbliższego skrzyżowania- obserwacja ruchu drogowego (kl. 0-III),

-        krótkie inscenizacje, gry dramowe, przedstawienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, pierwszą pomocą,

-        wykonanie ulotek przez uczniów klas IV - VI zachęcających do noszenia elementów odblaskowych,

-        szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

-         przygotowanie uczniów klas IV do egzaminu na kartę rowerową,

-        przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową,

-        spotkanie rodziców klas IV z policjantem dotyczące karty rowerowej,

-        dodatkowe zajęcia z przepisów ruchu drogowego - koło komunikacyjne,

-        szkolny dzień bezpieczeństwa,

-        szkolna tablica BRD,

-        informacje o zrealizowanych działaniach oraz promocja programu na szkolnej stronie WWW, w gazecie lokalnej  „Życie             Nasielska” oraz w gazetce szkolnej „Moja Szkoła”.


Realizacja działań profilaktyczno - edukacyjnych ma zatem na celu podniesienie poziomu edukacji i kultury użytkowników dróg, znajomości bezpiecznego korzystania z dróg oraz szacunku dla własnego i cudzego życia.

 

Monika Paluszek

 

 


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły

Wpisane  przez M. Paluszek