Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw

 1. Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących i uczniów dyżurnych.
 2. Nie wolno: otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach, korytarzach i siadać na parapetach okiennych.
 3. Uczniowie przebywają na piętrze, na którym odbywały się lub aktualnie odbywają się zajęcia.
 4. Teczki uczniów mają być ustawione równo przy ścianie.
 5. Uczniowie schodzący do stołówki zobowiązani są do powrotu na właściwe piętro natychmiast po sygnale dzwonka na lekcję.
 6. Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed klasami.
 7. Bez zezwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurojącego nie wolno przebywać w klasach.
 8. Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.
 9. Nie wolno wychodzić poza teren budynku szkolnego bez wiedzy i zgody nauczyciela - wychowawcy.
 10. Na boisko szkolne można w czasie przerw wychodzić jedynie w dni pogodne, przy temperaturze na zwenątrz nie niższej niż 18oC, jeżeli na boisku znajduje się nauczyciel dyżurujący.
 11. W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość.
 12. W toaletach nie wolno:
  - jeść posiłków,
  - palić papierosów,
  - uzupełniać zeszytów,
  - załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych. 
 13. Za złamanie regulaminu grożą kary przewidziane w Statucie Szkoły i odnośnych procedurach.
 14. Od nałożonej kary można się odwołać do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.