ODPOWIEDZIALNY ROWERZYSTA

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych dzieci oraz bazując na doświadczeniu zawodowym  zauważyliśmy potrzebę wprowadzenia zajęć, które będą kształtowały w dzieciach odpowiedzialne zachowanie na drogach oraz wyrobią świadomość o konieczności reagowania i udzielania pomocy osobom poszkodowanym.Czas trwania

II okres 2019/2020


Rodzaj innowacji

Innowacja programowa


Zasięg

Innowacja docelowo przewidziana jest do realizacji w klasie czwartej.

Zajęcia w ramach innowacji prowadzone będą w cyklu 15 spotkań – 5 godz. pierwszej pomocy i 10 godz. wychowania komunikacyjnego.


p. Monika Paluszek – wychowanie komunikacyjne

p. Kinga Żabik – pierwsza pomoc

 

 

Cele ogólne:

 • wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze;
 • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w tym umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

Cele szczegółowe:

 

W zakresie wiadomości i umiejętności

 • wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnego korzystania z Kodeksu Ruchu Drogowego;
 • zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom;
 • poznanie podstawowych pojęć w zakresie ratownictwa;
 • nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy;
 • nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych;
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu;
 • kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych;
 • rozwijanie świadomości budowy własnego ciała i jego potrzeb.

 

W zakresie postaw

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • wyrobienie postaw świadomego uczestnika ruchu drogowego;
 • kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego;
 • kształtowanie postaw niesienia pomocy innym.