MATEMATYKA W PRAKTYCE, CZYLI MYŚL LOGICZNIE, LICZ PRAKTYCZNIE

Wiedza i umiejętności matematyczne pełnią w codziennym życiu bardzo istotną rolę. Użyteczność matematyki nabiera coraz większego znaczenia. Umiejętności zdobywane na lekcjach matematyki umożliwiają lepsze rozumienie wielu otaczających nas zjawisk, właściwą interpretację docierających do nas informacji oraz ułatwiają komunikowanie się w różnych, czasami nietypowych sytuacjach. Matematyka uczy takich metod postępowania i rozumowania, które mogą być przeniesione z sukcesem na wiele innych dziedzin życia.

.

Założeniem innowacji „Myśl logicznie, licz praktycznie” jest przeznaczenie w każdym dziale programowym co najmniej 2 godzin zajęć na tzw. „przydatność” matematyki w życiu codziennym. Prowadzone zajęcia mają na celu pokazanie  jak wykorzystać wiedzę z danego działu w sytuacjach życiowych. Dlatego też będziemy opracowywać następujące zagadnienia: zakupy, remonty, oszczędności, planowanie wydatków, kosztorysy, zagadnienia bankowe, czytanie map i planów itp.

.

Innowacja opracowana przez nauczycieli matematyki: Justynę Putę, Ewę Rudzińską i Ewę Grenadier, prowadzona jest we wszystkich klasach piątych przez Ewę Rudzińska i Ewę Grenadier.

.

Cele ogólne

.

 • popularyzowanie matematyki wśród uczniów;
 • wyposażenie uczniów  w umiejętność wykorzystywania wiedzy matematycznej w praktyce.

.

Cele  szczegółowe

.

 • popularyzowanie matematyki wśród uczniów, wyposażenie ucznia w umiejętność wykorzystania wiedzy matematycznej;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, pogłębianie wiedzy z tej dziedziny oraz postawy dociekliwości;
 • zachęcanie uczniów do podejmowania samodzielnej pracy nad rozwiązywaniem i tworzeniem zadań tekstowych oraz gier matematycznych;
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia dyskusji;
 • rozwiązywanie problemów matematycznych w sposób twórczy  i niekonwencjonalny;
 • rozbudzanie motywacji do nauki matematyki, uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie;
 • uczenie przełamywania własnych zahamowań i promowania rezultatów własnej pracy, autoprezentacja;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, skutecznej komunikacji, umiejętności partnerskiego w niej funkcjonowania;
 • pobudzanie optymizmu i motywacji do kolejnych działań, szukanie radości w pracy  i nauce;
 • rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesów;
 • przygotowanie do sprostania wymaganiom podczas przekraczania bariery przejścia z I etapu kształcenia do II etapu kształcenia.