CZAS SPĘDZANY Z RODZINA-NAJLEPSZE ZAJĘCIA DODATKOWE


„Dla człowieka, podobnie, jak ptaka, świat ma wiele miejsc,

gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno”.

Oliver Wendell Holmes

 

Innowacja metodyczno – organizacyjna realizowana w roku szkolnym 2018/2019 w oddziałach przedszkolnych.

 

Autorzy innowacji: Aneta Czyż – Roszak, Anna Falkowska, Justyna Margiel

 

Czas spędzony w gronie rodzinnym, to najlepsze zajęcia dodatkowe, na jakie rodzic może „zapisać” swoje dziecko. Jednak w dzisiejszych czasach rodzice usilnie próbują zapełnić ten czas kolejnymi płatnymi zajęciami dodatkowymi, zapominając, że nic nie jest w stanie zastąpić wspólnie spędzonych chwil. Innowacja „Czas spędzony z rodziną – najlepsze zajęcia dodatkowe” zrodziła się w wyniku chęci przypomnienia rodzicom, że poświęcając dziecku czas wzmacniają w nim poczucie własnej wartości i korzystnie wpływają na jego wszechstronny rozwój.


 

Działania podjęte w programie innowacyjnym mają ścisłe powiązanie z programem wychowawczo - profilaktycznym szkoły, stanowią uzupełnienie i wzbogacenie realizowanych w nim treści i są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Obejmują treści z zakresu edukacji społecznej, polonistycznej, plastycznej, muzycznej i zajęć technicznych.

 

Treści realizowane będą w pięciu blokach tematycznych:

 

1. Moje korzenie.

2. Dbamy o nasze bezpieczeństwo.

3. Zawody naszych bliskich.

4. Wspólne gotowanie.

5. Razem na scenie.

 

Cele innowacji:Cele ogólne:


· wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych;

· udział rodziców w życiu szkoły;

· wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;

· stwarzanie warunków do poszerzania wiedzy z zakresu preorientacji zawodowej dzieci;

· poszerzanie wiedzy i zakresu umiejętności kulinarnych;

· oswajanie z występami na forum szkoły.


Cele szczegółowe:


· zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, przedstawienia teatralnego;

· kształtowanie przynależności społecznej do rodziny;

· zapoznanie ze sposobami unikania zagrożeń;

· gromadzenie wiedzy o zawodach i czynnościach zawodowych osób ze środowiska rodzinnego;

· zapoznanie dzieci z procesem przygotowywania posiłków;

· wdrażanie do praktycznego działania.