JESTEM POLAKIEM I JESTEM Z TEGO DUMNY

Innowacja programowo - metodyczna realizowana w roku szkolnym 2015/2016 w dwóch klasach IV.


Autorami innowacji są: Anna Tomasińska i Krzysztof Macias.


Innowacja opiera się na twórczych i aktywizujących działaniach, mających na celu rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością narodową oraz rozbudzaniu szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń. Rozbudzanie świadomości narodowej należy zacząć już od najmłodszych pokoleń Polaków. Tylko wtedy patriotyzm stanie się cechą naturalną, wypływającą z osobistych przekonań i wartości.

 

Innowacja polega na rozszerzeniu treści programowych wynikających z podstawy programowej oraz programu nauczania z historii i społeczeństwa w klasie czwartej. Zakłada ona uatrakcyjnienie programu szkoły, wykorzystanie twórczego potencjału, rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością narodową, kształtuje więzi z krajem ojczystym.

 

Nowatorstwo metodyczne innowacji polega na tym, że treści z zakresu wychowania patriotycznego przekazywane są w sposób usystematyzowany, z wykorzystaniem głównie metod aktywizujących, a zarazem angażujących emocjonalne uczniów.

 

CELE  INNOWACJI


Cele główne:

  • rozwój postawy patriotycznej związanej z tożsamością narodową,
  • rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń,
  • wzmacnianie więzi historycznych, kulturowych i narodowych,
  • kształtowanie więzi i świadomości obywatelskiej z krajem ojczystym.


Cele szczegółowe:

  • rozbudzanie uczuć patriotycznych,
  • kształtowanie postawy szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki narodowej, postaci wielkich Polaków, świąt państwowych i rocznic,
  • rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
  • wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia („małą ojczyzną”),
  • kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie, swoją miejscowość i swój kraj,
  • kształtowanie właściwej postawy i odpowiedniego zachowania podczas uroczystości szkolnych i państwowych.