KURTYNA W GÓRĘ


Kurtyna w górę innowacja programowa w zakresie języka polskiego wzbogacona o treści związane z teatrem, jego historią i rozwojem.


Autorzy innowacji:

Bożena Kozłowska, Anna Korycka, Beata Korytkowska, Ewa Lipowska


Miejsce wdrażania innowacji:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku


Czas realizacji:

rok szkolny 2018/2019; 2019 /2020


Zasięg innowacji: klasy IV – VIII


I. SPOSÓB REALIZACJI


Innowacja pedagogiczna „Kurtyna w górę” to propozycja rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, wyjścia naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a tym samym wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki teatralnej, literackiej i artystycznej. Wdrożenie jej nastąpi w roku szkolnym 2018/2019.


Treści innowacji będą realizowane na lekcjach języka polskiego oraz w czasie zajęć dodatkowych, na których uczniowie przygotowywać się będą do akademii, inscenizacji, konkursów.


II.  KRÓTKI OPIS INNOWACJI

Założeniem innowacji jest rozbudzenie zainteresowań uczniów sztuką teatru, świadomy odbiór tej formy kultury, przybliżenie im zagadnień związanych z teatrem i jego historią. Teatr tworzy idealne podłoże ekspresyjnych i twórczych działań uczniów. Ważnym wymiarem podejmowanych działań innowacyjnych ma być wzbogacenie ucznia w takie wartości, jak: wrażliwość, wyobraźnia, aktywność, kreatywność i otwartość. Poprzez działanie dzieci będą uczyły się odpowiedzialności za pracę własną, jak również efekt pracy całego zespołu.


Różnorodność form i możliwości, jakie stwarza edukacja teatralna, pozwala na rozwijanie zainteresowań dzieci zdolnych, jak również dzieci nieśmiałych, w których “drzemie” ogromny potencjał twórczy zdominowany niejednokrotnie obawą, lękiem i poczuciem braku wiary we własne możliwości i umiejętności.


Zabawa w teatr, wcielanie się w różne role, przeżywanie doświadczeń ludzkich, następstw podjętych decyzji, ukaże uczniom system wartości uniwersalnych, powszechnie uznawanych w kulturze i tradycji.

 


III. CELE INNOWACJI


Cele ogólne:


 • wzbogacenie zasobu słownictwa i wiedzy o teatrze,
 • rozwijanie twórczej ekspresji słownej, ruchowej, muzycznej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim, konstruowania poprawnych wypowiedzi pod względem gramatycznym i fleksyjnym,
 • nabywanie doświadczeń i umiejętności wyrażania swoich potrzeb i myśli w sposób werbalny i niewerbalny,
 • doskonalenie emisji głosu, ćwiczenie dykcji i intonacji;
 • umożliwienie częstego kontaktu ze sztuką teatralną, przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, plastycznego i muzycznego,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności  twórczej,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w swoje możliwości,
 • przełamywanie barier strachu i nieśmiałości podczas wystąpień na forum grupy i szerszej widowni,
 • zintegrowanie zespołu, stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania, rozwijanie umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności za    podejmowane działania,
 • wyrabianie nawyków i motywacji do świadomego uczestnictwa w kulturze.


Cele szczegółowe:


Uczeń:

 • rozumie pojęcia i terminy związane z teatrem,
 • poznaje najważniejszych fakty związane z historią teatru,
 • poprawnie posługuje się językiem literackim,
 • odgrywa powierzone role w zabawach parateatralnych posługując się mimiką twarzy, gestami ruchem,
 • potrafi modulować swój głos i właściwie intonować wypowiadane kwestie,
 • aktywnie uczestniczy w spektaklach i widowiskach teatralnych,
 • przestrzega zasad właściwego zachowania się w teatrze podczas przedstawień, wystąpień publicznych,
 • wie na czym polega praca aktora, reżysera, scenografa, kostiumologa itp.,
 • dokonuje oceny postępowania bohaterów, wyróżnia pozytywne i negatywne cechy zachowania postaci, uzasadnia swój wybór,
 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak np. tolerancja, życzliwość, otwartość, szacunek, odpowiedzialność, pracowitość, rzetelność, pomysłowość
 • inscenizuje utwory literackie,
 • tworzy scenografię, rekwizyty, dekoracje,
 • podejmuje próby kontrolowania swoich emocji i ruchów ciała podczas wystąpień publicznych,
 • zgodnie współpracuje z rówieśnikami,
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym.