MYŚL LOGICZNIE, LICZ PRAKTYCZNIE 2014/2015


OPIS  INNOWACJI

Wiedza i umiejętności matematyczne pełnią w  codziennym  życiu istotną rolę. Użyteczność matematyki nabiera coraz większego znaczenia: ułatwia komunikowanie się, zdobywanie informacji i lepsze rozumienie wielu zjawisk. Matematyka może uczyć takich metod postępowania i rozumowania, które przenoszą się z sukcesem na wiele innych dziedzin życia. Jednocześnie matematyka jest tą  nauką, która niejednokrotnie uznawana jest za najtrudniejszy przedmiot w szkole.

 

Stąd  zrodził się pomysł na  innowację „Myśl logicznie, licz praktycznie”, która ma na celu dostarczenie dzieciom wiedzy i wyrobienie umiejętności praktycznych, które uczeń będzie mógł zastosować w życiu codziennym.

 

Założeniem innowacji jest przeznaczenie w każdym dziale programowym przynajmniej dwóch godzin zajęć na tzw. „przydatność matematyki”, dzięki którym dzieci dowiedzą się jak zastosować opracowywany materiał w życiu codziennym. Dlatego innowacja zawiera tematy dotyczące następujących zagadnień: zakupy, remonty, oszczędności, planowanie wydatków, zagadnienia bankowe, czytanie map i planów.

 

Tematyka innowacji łączy się  z przeżyciami dzieci,  i odzwierciedla ich zainteresowania. Zakładamy, że nasze dzieci poczują się pewniej w otaczającej ich  rzeczywistości, będą osiągać lepsze wyniki  ze sprawdzianów i konkursów matematycznych.

 

  • Cel ogłówny

Utrwalenie poznanych pojęć i umiejętności matematycznych.


  • Cele szczegółowe:

- popularyzowanie matematyki wśród uczniów, wyposażenie ucznia w umiejętność wykorzystania wiedzy matematycznej

-rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, pogłębianie wiedzy z tej dziedziny oraz postawy dociekliwości

-zachęcanie uczniów do podejmowania samodzielnej pracy nad rozwiązywaniem i tworzeniem zadań tekstowych oraz gier matematycznych

-kształtowanie umiejętności prowadzenia dyskusji

-rozwiązywanie problemów matematycznych w sposób twórczy  i niekonwencjonalny

-rozbudzanie motywacji do nauki matematyki, uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie

-uczenie przełamywania własnych zahamowań i promowania rezultatów własnej pracy, autoprezentacja

-rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, skutecznej komunikacji, umiejętności partnerskiego w niej funkcjonowania

-pobudzanie optymizmu i motywacji do kolejnych działań, szukanie radości w pracy i nauce

-rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesów

-przygotowanie do sprostania wymaganiom podczas przekraczania bariery przejścia z I etapu kształcenia do II etapu kształcenia

-stosowanie technologii informacyjnej.