NA MAZOWSZU


Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym świecie nakładają nowe obowiązki na edukację. Priorytetowym zadaniem szkoły jest zwrócenie uwagi na naszą indywidualność, tradycję, historię oraz wytworzenie silnego poczucia przynależności do rodziny, do „małej ojczyzny”- Mazowsza, do narodu i państwa. Innowacja ma służyć kształtowaniu u uczniów tożsamości lokalnej i regionalnej, poznawaniu historii oraz zwyczajów i tradycji naszej „małej ojczyzny - MAZOWSZA.

 

W trakcie naszej pracy pedagogicznej zaobserwowałyśmy, iż uczniowie z ciekawością  i zaangażowaniem odnoszą się do tego, co jest im bliskie. Są ciekawi historii i tradycji rodzinnych, co przekłada się później na zainteresowania najbliższą okolicą, regionem i dziejami naszego narodu.


Zajęcia innowacyjne z edukacji regionalnej mają służyć rozwijaniu ich zainteresowań przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania i wpływać pozytywnie na wszechstronny rozwój każdego ucznia.

 

Wprowadzając naszą innowację chcemy, żeby nauka była dla dzieci przyjemnością i zabawą, dzięki której uczniowie poszerzą swoją wiedzę o Mazowszu.Autorkami innowacji są: Małgorzata Sitek, Beata Białorucka, Grażyna Kopka, Mariola Kwiatkowska, Elżbieta Olszewska.


Cele innowacji

  • Wszechstronny rozwój osobowości dziecka.
  • Zapoznanie z historią wybranych miast Mazowsza, zabytków.
  • Wzmacnianie więzi kulturowych, historycznych, etnicznych i narodowych.
  • Kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń.
  • Wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka i umożliwianie aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych swojej          miejscowości.
  • Poznawanie zabytków architektonicznych i przyrodniczych na Mazowszu.
  • Kształtowanie postawy ekologicznej w relacjach ze środowiskiem.
  • Określanie podstawowych pojęć i terminów dotyczących kultury ludowej (np. obrzęd, zwyczaj, święto)