ODPOWIEDZIALNY ROWERZYSTA

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych dzieci oraz bazując na doświadczeniu zawodowym  zauważyliśmy potrzebę wprowadzenia zajęć, które będą kształtowały w dzieciach odpowiedzialne zachowanie na drogach oraz wyrobią świadomość o konieczności reagowania i udzielania pomocy osobom poszkodowanym.


Innowacja polega na rozszerzeniu treści programowych wynikających  z podstawy programowej oraz programów nauczania techniki i przyrody.

 

Opracowana została przez p. Monikę Paluszek , p. Kingę Żabik i p. Magdę Mackiewicz. Zajęcia prowadzone są  od  2 października 2017 r. do 25 maja 2018 r. we wszystkich klasach czwartych.


klasa IV a - wtorek godz. 13.20-14.05,
klasa IV b - wtorek godz. 13.20-14.05,
klasa IV c - poniedziałek  godz. 13.20-14.05,
klasa IV d - poniedziałek  godz. 13.20-14.05.Tematyka dostosowana jest do potrzeb dzieci i wymogów współczesnej szkoły.  Uczniowie uczą się samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji oraz trafnego wnioskowania.

Będziemy podejmować szereg działań promujących temat bezpieczeństwa.

 

Cele ogólne:

 • wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze;
 • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w tym umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Cele szczegółowe:


W zakresie wiadomości i umiejętności

 • wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnego korzystania z Kodeksu Ruchu Drogowego;
 • zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom;
 • poznanie podstawowych pojęć w zakresie ratownictwa;
 • nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy;
 • nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych;
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu;
 • kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych.


W zakresie postaw

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • wyrobienie postaw świadomego uczestnika ruchu drogowego;
 • kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego;
 • kształtowanie postaw niesienia pomocy innym.