ODPOWIEDZIALNY ROWERZYSTA

Innowacja polega na rozszerzeniu treści programowych wynikających z podstawy programowej oraz programów nauczania techniki i przyrody.

 

Autorzy:

Monika Paluszek – wychowanie komunikacyjne kl. VIb, IVd

Magda Mackiewicz – wychowanie komunikacyjne kl. VIa, IVc

Kinga Żabik – pierwsza pomoc – wszystkie klasy IV

 

Czas trwania

Data rozpoczęcia innowacji – 26. 11. 2018 r.

Data zakończenia innowacji – 12. 04. 2019 r.

 

 

Rodzaj innowacji

Innowacja programowa

 

 

Zasięg

Innowacja docelowo przewidziana jest do realizacji we wszystkich klasach czwartych.

Zajęcia w ramach innowacji prowadzone będą w cyklu 15 spotkań dla każdej klasy – 5 godz. pierwszej pomocy i 10 godz. wychowania komunikacyjnego.

 

Cele innowacji

1.Cele ogólne:

- wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze;

- kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w tym umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

2. Cele szczegółowe:

 

a) W zakresie wiadomości i umiejętności

- poszerzenie i utrwalenie podstawowych wiadomości zdobytych w klasach I- III  w  zakresie  przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów jako pieszych i pasażerów środków komunikacji;

- wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego;

- wdrażanie uczniów do samodzielnego korzystania z Kodeksu Ruchu Drogowego;

- zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom;

- poznanie podstawowych pojęć w zakresie ratownictwa;

- nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy;

- nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych;

- wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu;

- kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych.

 

 

b) W zakresie postaw

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;

- wyrobienie postaw świadomego uczestnika ruchu drogowego;

- kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego;

-     kształtowanie postaw niesienia pomocy innym.

 

Harmonogram zajęć:

4a

4b

4c

4d

Kinga  Żabik

26.11.2018 r.

03.12.2018 r.

10. 12. 2018 r.

17.12. 2018 r.

07.01.2019 r.

 

 

Monika Paluszek

26.11.2018 r.

03.12.2018 r.

10. 12. 2018 r.

17.12. 2018 r.

07.01.2019 r.

Kinga Żabik

27.11.2018 r.

04.12.2018 r.

11. 12. 2018 r.

18.12. 2018 r.

08.01.2019 r.

Kinga  Żabik

28.11.2018 r.

05.12.2018 r.

12. 12. 2018 r.

19.12. 2018 r.

02.01.2019 r.

Magda Mackiewicz

11.01. 2019 r.

18.01. 2019 r.

15.02. 2019 r.

22.02. 2019 r.

08.03. 2019 r.

15.03. 2019 r.

22.03. 2019 r.

29.03. 2019 r.

05.04. 2019 r.

12. 04. 2019 r.

Kinga  Żabik

16.01. 2019 r.

23.01. 2019 r.

13.02. 2019 r.

20.02. 2019 r. 27.02. 2019 r.

Magda Mackiewicz

11.01. 2019 r.

18.01. 2019 r.

15.02. 2019 r.

22.02. 2019 r.

08.03. 2019 r.

15.03. 2019 r.

22.03. 2019 r.

29.03. 2019 r.

05.04. 2019 r.

12. 04. 2019 r.

Monika Paluszek

09.01. 2019 r.

16.01. 2019 r.

23.01. 2019 r.

13.02. 2019 r.

20.02. 2019 r.

Monika Paluszek

06.03. 2019 r.

13.03. 2019 r.

20.03. 2019 r.

27.03. 2019 r.

03.04. 2019 r.

27.02. 2019 r.

06.03. 2019 r.

13.03. 2019 r.

20.03. 2019 r.

27.03. 2019 r.