ODŻYWIAM SIĘ ZDROWO PRZEZ CZTERY PORY ROKU

INNOWACJA METODYCZNA REALIZOWANA W KLASACH II

Charakterystyka innowacji


Innowacja  metodyczna ,, ODŻYWIAM SIĘ ZDROWO PRZEZ CZTERY PORY ’’ przeznaczona jest  dla  I etapu   edukacji  i obejmuje  materia o treściach prozdrowotnych. Jej realizacja rozpocznie  się  w  klasie drugiej  w  roku  szkolnym 2017/2018 a zakończy w klasie trzeciej w roku szkolnym 2018/2019. Realizowana będzie poprzez włączenie w cykl nauczania treści poszczególnych edukacji: polonistycznej, przyrodniczo-społecznej, ekologicznej, zajęć komputerowych, plastyczno-technicznej oraz wychowania fizycznego. Treści zostały tak dobrane, aby rozwijały logiczne myślenie, zachęcały dzieci do poszukiwania, działania, wspólnych wędrówek oraz inspirowały do kreatywnej twórczości w oparciu m.in. o dostępne środki  oraz narzędzia multimedialne.


Zespół wdrażający innowację metodyczną: Grażyna Kopka i Mariola Kwiatkowska.


Cele ogólne programu


edukacja przyrodniczo-społeczna:


 • budzenie zainteresowania własnym zdrowiem,
 • pogłębianie wiedzy dotyczącej zdrowia, funkcjonowania organizmu oraz dysfunkcji związanej z jej brakiem,
 • wytworzenie nawyków zdrowego odżywiania ( otyłość, nadwaga),
 • podniesienie wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych spowodowanych nieodpowiednią dietą,
 • poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców,
 • poznanie zasad właściwej uprawy i pielęgnacji warzyw we własnym ogródku, na polu uprawnym i w sadzie,
 • poznanie zasad zdrowego odżywiania,
 • poznanie tradycji kulinarnych w regionie,
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
 • doskonalenie umiejętności prezentacji efektów swojej pracy,
 • kształtowanie odpowiedzialności za swoją pracę oraz współodpowiedzialności za pracę w grupie.


edukacja ekologiczna:


 • pogłębienie wiedzy o warunkach koniecznych do rozwoju roślin  w gospodarstwie agroturystycznym,
 • pogłębianie wiedzy o funkcjonowaniu pasieki,
 • poznanie produktów niejadalnych i szkodliwych dla zdrowia,
 • pogłębianie świadomości wpływu szkodliwych czynników na uprawę zdrowej żywności,
 • wyrabianie nawyku segregacji odpadów,
 • znajomość zasad recyklingu,
 • utrwalanie nawyków dbałości o środowisko naturalne.


wychowanie fizyczne:


 • ukazywanie różnych form spędzania wolnego czasu,
 • zwiększenie aktywności ruchowej uczniów,
 • aktywne i twórcze poznawanie najbliższej okolicy oraz rozbudzanie potrzeby aktywnego wypoczynku w różnych porach roku.


zajęcia komputerowe:


 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na podany temat z różnych źródeł,
 • umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnej,
 • umiejętność wyszukiwania informacji w różnych źródłach,
 • umiejętność korzystania z dostępnych technik i narzędzi multimedialnych.


edukacja plastyczo - techniczna:


 • wyrabianie umiejętności przygotowania w higieniczny sposób prostych posiłków,
 • poznanie zasad spożywania posiłków i nakrywania do stołu,
 • wyrabianie umiejętności przygotowania przetworów z zebranych plonów.