ORTOGRAFIA Z UŚMIECHEM

Innowacja metodyczna realizowana w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów klas II i w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów klas III


AUTORKI INNOWACJI - Ewa Boczkowska, Barbara Kamińska, Monika Kozarzewska, Jolanta Sobiecka

 

Innowacja pt. „Ortografia z uśmiechem” Innowacja jest wzbogaceniem programu „Elementarz Odkrywców” w zakresie edukacji polonistycznej. Uwzględnia naukę, utrwalanie i usystematyzowanie wiadomości. Głównym celem jest nauka przez zabawę. Poprzez zabawę wywołujemy silną motywację, uczeń  nie musi z wysiłkiem angażować uwagi, lecz mimowolnie uczy się czytania i poprawnej pisowni wyrazów.

Stosowane w trakcie zajęć aktywne formy pracy sprawią, że to co trudne, stanie się łatwe i interesujące. Innowacja wprowadzi uczniów w świat słowników, gier dydaktycznych planszowych i komputerowych, nauczy samodzielności i samokontroli. Co miesiąc wyłaniany będzie Klasowy Mistrz Ortografii, a raz w roku Szkolny Mistrz Ortografii.


CELE INNOWACJI

Cel główny:

Opanowanie przez uczniów umiejętności i nawyku bezbłędnego pisania na poziomie elementarnym.

Cele szczegółowe:

· Rozbudzanie zainteresowań ortografią poprzez stworzenie dziecku sprzyjających warunków edukacyjnych, aby mogło nauczyć się jak najwięcej, także okazjonalnie i w formie zabawowej (przy wsparciu rodziców).

· Poznanie podstawowych zasad ortografii poprzez naukę i zabawę.

· Doskonalenie umiejętności zastosowania w praktyce zasad ortograficznych.

· Rozwijanie umiejętności analizowania trudności ortograficznych.

· Wzbogacanie słownika.

· Wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji - słowniki ortograficzne, komputer, gry dydaktyczne

· Wspieranie dzieci zagrożonych dysortografią.

· Utrwalanie zdobytych wiadomości poprzez zabawę, gry, łamigłówki.

· Przygotowanie do udziału w konkursie ortograficznym.

· Inspirowanie aktywności ucznia.

· Rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej i współdziałania w grupie.