PIŁKA SIATKOWA DLA DZIEWCZĄT

AUTOR, DATA ROZPOCZĘCIA I CZAS TRWANIA INNOWACJI:


mgr Renata Wróblewska -  1.10.2018 r. - 16.06.2023 r., innowacja zaplanowana na cykl pięcioletni w ramach czwartej godziny lekcyjnej  w klasie IV „ab” dz.,

mgr Katarzyna Milewska,  1.10.2018 – 18.06.2021 r., innowacja zaplanowana na cykl trzyletni w ramach czwartej godziny lekcyjnej w klasie VI „b” dz.

 

OBSZAR WDRAŻANIA

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.


ZAŁOŻENIA INNOWACJI


Innowacja  programowo – metodyczna  dotyczy  jednej z  gier  zespołowych  jaką  jest  piłka  siatkowa.  Wdrożenie  tego  programu  zostało  zaplanowane  na  cykl  pięcioletni  ( 2018 – 2023)  z grupą dziewcząt  klas IV-VIII w ramach czwartej godziny lekcyjnej.   Program  ten oparty  jest o  Nową  Podstawię  Programową  kształcenia ogólnego.CELE OGÓLNE

 1. Kształcenie i doskonalenie harmonijnego rozwoju fizycznego uczniów poprzez odpowiedni dobór środków wspomagających funkcjonowanie układu: ruchowego, oddechowego, krążeniowego i nerwowego.
 2. Wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania ćwiczeń fizycznych.
 3. Prawidłowy rozwój psychomotoryczny, rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej.
 4. Kształtowanie wolicjonalne charakteru i pożądanych postaw uczniów w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym.


SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA


1. Cele edukacyjne


·         Kształcenie i doskonalenie harmonijnego rozwoju fizycznego uczniów poprzez odpowiedni dobór środków stymulujących i korygujących.

· Wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych oraz niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania ćwiczeń fizycznych.

· Prawidłowy rozwój psychometryczny, rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej.

· Hartowanie organizmu ucznia na bodźce fizyczne i psychiczne.

· Inspirowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w zajęciach sportowych.

· Wdrażanie do dbałości o prawidłową postawę ciała i przeciwdziałania wadom postawy.

· Przygotowanie dzieci do udziału w zawodach sportowych na szczeblu powiatu i województwa.


2. Cele wychowawcze


· Kształcenie podstaw osobowościowych, współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności.

· Rozwijanie wolicjonalnych cech charakteru: wytrwałości, stanowczości, zdecydowania, odwagi.

· Kształcenie pożądanych zachowań i postaw uczniów; sukcesu bez pychy, przegranej bez kompleksów, życzliwości wobec wygranych   i przegranych,   pokory oraz szacunku dla drugiego człowieka.

· Kształtowanie nawyków higienicznych związanych z aktywnością ruchową (zmiana stroju sportowego, higiena osobista po zajęciach, higiena otoczenia, odżywianie, sen).

· Wdrażanie do samokontroli i samooceny.

· Inspirowanie uczniów do organizacji i udziału w imprezach rekreacyjno - sportowych (umiejętność sędziowania, kulturalne zachowanie w roli kibica, zasada fair play).

· Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych: przestrzeganie zasad, reguł i regulaminów.


PROCEDURY OSIĄGANIA SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW EDUKACYJNYCH


Piłka siatkowa - jest jedną z najbardziej rozwijających się gier zespołowych, a jej metodycznym wprowadzeniem jest minisiatkówka. Dyscyplina ta kształtuje i doskonali sprawność motoryczną i psychomotoryczną, uczy postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.


Cele Ogólne

 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej, sprawności fizycznej i zdrowia.
 2. Doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych gry w mini piłkę siatkową.
 3. Stosowanie różnych metod pracy do rozwijania sprawności psychomotorycznej.
 4. Zapoznawanie uczniów z przepisami gry w minisiatkówkę i terminologią siatkarską.
 5. Przygotowanie uczniów do udziału w turniejach i zawodach oraz wykształcenie umiejętności stosowania wyuczonej techniki i taktyki w grze.
 6. Działania profilaktyczne i skierowane na korekcję istniejących  u dzieci wad postawy.
 7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych – zdrowego stylu życia i odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka.