KARTA ROWEROWA - PIERWSZE PRAWO JAZDY MOJEGO DZIECKA spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do „egzaminu” na kartę rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności powinno odbywać się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej).

 

W naszej szkole dzieci na lekcjach techniki  w klasie czwartej oraz innowacji pedagogicznej ,,Odpowiedzialny rowerzysta”, przygotowując się do egzaminu na kartę rowerową, poznają przepisy i zasady ruchu drogowego. W maju odbędzie się egzamin składający się z dwóch części: teoretycznej (20.05)  i praktycznej (27.05).

 

Bardzo ważną rolę w przygotowanie dzieci do tego egzaminu pełnią rodzice, którzy są pierwszymi nauczycielami i wzorami dla swoich dzieci. Przygotowując dzieci do uzyskania karty rowerowej, musimy pamiętać, że wychowanie komunikacyjne polega nie tylko na „wykuciu” przepisów, ale też na rozumieniu sensu nakazów i zakazów, które one zawierają. Rodzice poprzez dawanie dobrego przykładu  pobudzają motywację do stosowania nabytej w szkole wiedzy. Bardzo ważnym elementem jest umiejętność przewidywania niebezpiecznych sytuacji.

 

Pragnąc podkreślić znaczenie tematyki wychowania komunikacyjnego oraz egzaminu na kartę rowerową, 13 lutego w naszej szkole odbyło spotkanie rodziców uczniów klas czwartych z przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, p. Emilią Liberacką, pt. „Karta rowerowa – pierwsze prawo jazdy mojego dziecka”.

 

Prowadząca podkreślała, jak ważne jest rzetelne przygotowanie dzieci do uzyskania tego dokumentu. Zwróciła uwagę zebranych na niebezpieczne  zdarzenia drogowe z udziałem dzieci  i sytuacje, kiedy nasi podopieczni  nie posiadają uprawnień do poruszania się po drogach. Podkreśliła, że to rodzice, prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność karną, cywilną oraz moralną za bezpieczeństwo swoich dzieci.

 

Prowadząca odwołała się do aktów prawnych, które regulują uzyskanie karty rowerowej oraz omówiła procedurę uzyskania pierwszego prawa jazdy dziecka.

 

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).


Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej;

2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

 

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat;

2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami podczas zajęć szkolnych (zdała egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny).

 


Mamy nadzieję, że nasze działania skierowane zarówno do dzieci, jak i rodziców,  przyniosą  efekty i nasi uczniowie będą odpowiedzialnymi  i ostrożnymi  uczestnikami ruchu drogowego.

 

Monika Paluszek

 


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wpisane przez M. Paluszek