E-8_EGZAMIN

cke


Wytyczne dla uczniów, przystępujących do Egzaminu Ósmoklasisty
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

Egzamin odbywa się w terminie głównym:


16.06. 2020 r. godz.9:00 język polski

czas trwania 120 minut / 180 minut*


17.06. 2020 r. godz.9:00 matematyka

czas trwania 100 minut / 150 minut*


18.06. 2020 r. godz.9:00 język obcy nowożytny (język angielski)

czas trwania 90 minut / 135 minut*

 


Egzamin odbywa się w terminie dodatkowym:

 


07.07. 2020 r. godz.9:00 język polski

czas trwania 120 minut / 180 minut*


 

08.07. 2020 r. godz.9:00 matematyka

czas trwania 100 minut / 150 minut*


 

09.07. 2020 r. godz.9:00 język obcy nowożytny (język angielski)

czas trwania 90 minut / 135 minut*


*Komunikat dyrektora CKE z dn.6.08.2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania E8 w roku szk. 2019/2020.


Proszę o przybycie 30 min. przed egzaminem


 


1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów


 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.


 

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 


1.3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 


1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:


1) zdający


2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący  ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania  i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni


3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.


4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu.


5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.


Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 


1.5. W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie prowadzi się zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

 


1.6. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 


1.7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych,  długopisu lub pióra z czarnym wkładem, linijki.  W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 


1.8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 


2. Środki bezpieczeństwa osobistego


 

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.


 

2.2. Przy wejściu/wyjściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.


 

2.3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).


 


2.4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie2) wychodzi do toalety3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 


 

2.5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

 


 

2.6. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

 

 


 

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.


 

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.


3. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego


 

 

Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób (por. pkt 3.18.). Wówczas ma zastosowanie wdrożenie procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.