Historia szkoły

Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

           Do II wojny światowej funkcjonowała w Nasielsku jedna Publiczna Szkoła Powszechna, w budynku przy ul. Staszica, gdzie dziś mieści się Gimnazjum Publiczne im. Konstytucji 3 Maja. Nauka w niej rozpoczęła się na początku lutego 1945 r. tuż po wyzwoleniu miasta. Ze względu na dużą ilość dzieci władze oświatowe w Pułtusku podjęły decyzję o utworzeniu drugiej szkoły.
 
          We wrześniu 1945 r. wprowadzono podział na dwie szkoły, które mieściły się w tym samym budynku. W 12 oddziałach uczyło się 524 dzieci. Grono nauczycielskie składało się z 10 osób. W radzie pedagogicznej Szkoły Powszechnej nr 2 znaleźli się między innymi: Zofia Kocięcka, Janina Miłancz, Czesława Miłancz, Maria Mackiewicz, Jadwiga Pątkiewicz, Janina Żbikowska i Tadeusz Jerzełkowski. Kierownikiem szkoły został Wacław Sokolnicki, który tę funkcję piastował aż do przejścia na emeryturę w 1970 r.
          
Od 1962 r. Szkoła Podstawowa nr 2 mieściła się w budynku obecnego Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Starzyńskiego. Po wprowadzeniu obowiązku szkolnego, w 1965 roku, w szkole uczyło się 658 uczniów w 23 oddziałach. Grono pedagogiczne liczyło 22 nauczycieli. Warunki lokalowe nieco się poprawiły, ale nadal praca odbywała się na dwie zmiany i nie było miejsca na urządzenie koniecznych pracowni. Brak było sali gimnastycznej.  Po wielu latach starań, zarówno władz oświatowych i władz miejskich, szkoła przeniosła się do nowoczesnego budynku przy ul. Kościuszki. Było w nim 13 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, świetlica i stołówka. Uroczystość otwarcia nowej placówki miała miejsce 2 lutego 1970 r. W tym też roku rozpoczęto przygotowania do nadania szkole imienia. Pan Wacław Sokolnicki był inicjatorem nadania szkole imienia bohaterskiego prezydenta Warszawy – Stefana Starzyńskiego. Z powodu jego choroby dotychczasowe obowiązki kierownika szkoły przejęła pani Zofia Szustakowska. To pod jej kierownictwem dokonano przeniesienia szkoły do nowego budynku.
            
W dniu 17 października 1970 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stefana Starzyńskiego. Gościliśmy wówczas przedstawicieli władz miasta, powiatu i województwa. Na uroczystość przybyli też najbliżsi współpracownicy Stefana Starzyńskiego. Z wielkim zainteresowaniem słuchano ich wspomnień. W tym dniu odsłonięto również tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Stefana Starzyńskiego, ufundowaną przez nauczycieli i uczniów. Zaproszonym gościom przedstawiono wystawę pamiątek związanych z osobą prezydenta.
            
Uroczystość nadania szkole imienia Stefana Starzyńskiego rozpoczęła nowy okres w historii naszej szkoły. Kierownikiem placówki był wówczas pan Stanisław Grzesiak. W szkole została zorganizowana Izba Pamięci Narodowej, która zajęła I miejsce w konkursie wojewódzkim i została laureatką konkursu krajowego. Za tę działalność szkoła otrzymała w dniu 27 lutego 1974 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 1974 r. została powołana Zbiorcza Szkoła Miejsko – Gminna w Nasielsku. Kolejnymi jej dyrektorami byli: pan Zygmunt Kozłowski i pan Roman Kraszewski. Z chwilą utworzenia w gminach funkcji Inspektora Oświaty szkoła powróciła do swej dawnej funkcji. Funkcję dyrektora szkoły pełniły kolejno panie: Janina Czyżewska i Zofia Szustakowska.
          
W dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia, w dniu 30 kwietnia 1980 r., odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru ufundowanego przez rodziców  i społeczność Nasielska.
           
Od 1991 r. o prawidłowe funkcjonowanie szkoły i jej dobre imię dba pani dyrektor Agnieszka Mickiewicz, którą wspomagała do roku szkolnego 2004 / 2005 pani Maria Bugalska, a obecnie wspomagają pani Bożena Kozłowska i pan Mariusz Kraszewski.
           
W  czasie I Zlotu Szkół  noszących  imię  Stefana  Starzyńskiego, w  dniach 5 – 6 maja 1994 r. w Pułtusku, została zawiązana Federacja Szkół imienia Stefana Starzyńskiego. W imieniu naszej szkoły akt ten podpisały: nauczycielka, pani Bożena Kozłowska i uczennica, Justyna Ostrowska. Wydarzenie to zaowocowało nawiązaniem przyjaźni, serdeczną współpracą i wymianą doświadczeń, a także stało się początkiem dorocznych spotkań szkół zrzeszonych w Federacji.
             
W czerwcu 1999 r. po raz pierwszy w naszej szkole odbyło się spotkanie szkół należących do Federacji imienia Stefana Starzyńskiego. Była to bardzo ważna uroczystość, którą swą obecnością zaszczyciło wielu gości, a wśród nich autor książek poświęconych Stefanowi Starzyńskiemu i Warszawie – prof. Marian Marek Drozdowski.
            Jednym z głównych zadań szkoły jest stworzenie dziecku optymalnych warunków uwzględniających jego potrzeby i możliwości. Reforma systemu oświatowego postawiła przed nauczycielami nowe zadania. Zreformowana szkoła miała przygotować uczniów do wymogów stawianych we współczesnym świecie. Jednym z podstawowych było dążenie do wszechstronnego rozwoju uczniów i tworzenia w ich świadomości zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw. Jeszcze przed wprowadzeniem reformy do szkół, podjęto próby integracji w procesie kształcenia. Taka próba miała miejsce również w naszej szkole. W roku szkolnym 1997/1998 zostały wdrożone wcześniej opracowane innowacje pedagogiczne: ,,Nauczanie zintegrowane” realizowane w klasach I – III oraz ,,Modyfikacja treści przedmiotu o nowe zagadnienia z ekologii w klasie VIII”
         
W roku szkolnym 2002 / 2003 braliśmy udział w akcji: „Szkoła z klasą” organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przez „Gazetę Wyborczą”  i   Fundację  Centrum  Edukacji  Obywatelskiej.  Organizatorzy  akcji  w   dniu  10 października 2003 r. nagrodzili naszą szkołę certyfikatem jakości „Szkoły z klasą”.
          
Kolejnym projektem, w realizację którego w 2004 r. włączyła się  szkoła był program Unii Europejskiej – Socrates  Comenius.  Koordynatorem działań była nasza szkoła, partnerami – szkoły w Grecji, na Węgrzech i we Włoszech. Cel współpracy to realizacja zadań związanych z integracją europejską, ekologią, promowanie zdrowego stylu życia, sportu i kultury, a także wdrażanie technologii informatycznej oraz nauka języków obcych, a więc nadanie edukacji wymiaru europejskiego.
           
W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła przystąpiła do konkursu „ Szkoła Przyjazna dla Sportu”. Zespół uczniów przygotował kronikę sportową. W kronice  umieszczone były zdjęcia i opisy działań sportowych podejmowanych na rzecz wszystkich uczniów naszej szkoły. Nasza szkoła otrzymała certyfikat „ Szkoła przyjazna dla sportu”.
          
W wyniku reformy oświaty od 2003 r. nasza placówka jest jedyną Szkołą Podstawową w Nasielsku.
         
Podejmowane przez szkołę działania mają swoje odzwierciedlenie w sukcesach naszych uczniów. Byli oni laureatami i finalistami konkursów polonistycznych, historycznych, przyrodniczych, matematycznych i technicznych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
         
Poza wieloma sukcesami w sferze dydaktycznej możemy pochwalić się wspaniałymi wynikami sportowymi, gdyż rozwój fizyczny naszych uczniów jest dla nas równie ważny jak rozwój intelektualny. Dokładamy  wszelkich starań, by pielęgnować tradycje sportowe.      
           Jesteśmy dumni z naszych uczniów i z ich sukcesów w konkursach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych. 
          
Nasza szkoła bierze udział w życiu kulturalnym miasta. Przez wiele lat na terenie naszej placówki odbywały się Parafiady dla całej społeczności Nasielska. Nauczyciele i uczniowie brali czynny udział w przygotowaniach do festynu.
         
Osiągnięcia szkoły to nie tylko tytuły i miejsca zdobyte w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. To także, a może przede wszystkim, codzienna praca nauczycieli i uczniów, trud i wysiłek wkładany w kształcenie i zdobywanie wiedzy. To właśnie ta praca zaowocuje później wieloma sukcesami.
          
Obecny stan szkoły jest wynikiem pracy wielu pokoleń nauczycieli oraz owocem dobrej współpracy z władzami oświatowymi i samorządowymi, które od lat wspólnie pracują na dobre imię naszej szkoły – Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.