Oddział przedszkolny


Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo widzieć chciało.

Nie to ważne w co się bawić, a jak i co się przy tym myśli i czuje.
Można rozumnie bawić się lalką, a głupio i dziecinnie grać w szachy.
Można ciekawie i z fantazją bawić się w straż, pociąg, polowanie, w Indian, a bezmyślnie czytać książki.

Janusz Korczak

 


 

.

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKÓW

.

.

Podstawy prawne:

.

Od 1 września 2016 r. we wszystkich formach wychowania przedszkolnego realizowana jest nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 23 czerwca 2016r., poz. 895).


Zgodnie z nową podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest:


1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;


2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;


3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;


4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;


5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;


6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;


7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;


8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;


9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;


10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;


11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;


12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;


13) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

 


Oddziały przedszkolne przy naszej szkole:


Oddział przedszkolny to miejsce zabaw i nauki dzieci 6 - letnich. Zajęcia trwają 5 godzin dziennie i prowadzone są w ciepłej i przyjaznej atmosferze, w poczuciu akceptacji, zrozumienia i bezpieczeństwa.

W roku szkolnym 2016/ 2017 przy naszej szkole utworzone zostały trzy oddziały przedszkolne (dwie grupy ranne, jedna popołudniowa).


Nasze założenia:


  • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Respektujemy jego prawa. Dokładamy wszelkich starań, aby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Kształtujemy poczucia własnej wartości.

 

  • Dbamy o prawidłowy i wszechstronny rozwój każdego dziecka we wszystkich sferach jego aktywności, w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości.

 

  • Tworzymy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności niezbędnych do powodzenia w starcie szkolnym. Kształtujemy otwartość na wiedzę.

 

  • Przygotowujemy swoich wychowanków do przeżywania sukcesów, a także do radzenia sobie z trudnościami i porażkami.

 

  • Umożliwiamy dzieciom rozwój ich uzdolnień i zainteresowań, dbamy o rozwój ekspresji i aktywności twórczej. Rozwijamy kompetencje komunikacyjne.

 

  • Uczymy tolerancji i patriotyzmu, kształtujemy właściwe postawy wobec otoczenia społecznego.

 

  • Współdziałamy z rodzicami, doradzamy i wspieramy ich działania wychowawcze.

 

  • Zachowujemy należyte proporcje zajęć dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych. 1/5 czasu przeznaczamy na zajęcia edukacyjne, pozostałą wykorzystujemy na główne formy dziecięcej aktywności, tj. na zabawę i aktywność ruchową.

 

  • Przedszkolaki aktywnie uczestniczą w życiu naszej szkoły. Bierzemy udział w konkursach. Organizujemy imprezy okolicznościowe dla dzieci i ich bliskich, dające możliwość integracji i wspólnego przeżywania świąt i ważnych wydarzeń. Odwiedzamy ciekawe miejsca w najbliższej okolicy, chodzimy do kina i biblioteki. Wyjeżdżamy na ciekawe i dostosowane do dziecięcych możliwości wycieczki.

Bibliografia:

1. Załącznik nr 1 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (Dziennik Ustaw z dnia 23 czerwca 2016 r., poz. 895).

2. M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A., Kielce 2016.

 

opr. Justyna Margiel