Oddział przedszkolny


Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo widzieć chciało.

Nie to ważne w co się bawić, a jak i co się przy tym myśli i czuje.
Można rozumnie bawić się lalką, a głupio i dziecinnie grać w szachy.
Można ciekawie i z fantazją bawić się w straż, pociąg, polowanie, w Indian, a bezmyślnie czytać książki.

Janusz Korczak


 .

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKÓW

.

.

Podstawy prawne:

Od 1 września 2017 r. we wszystkich formach wychowania przedszkolnego realizowana jest nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, określona Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  (Dziennik Ustaw  z dnia 24 lutego 2017r., poz. 356).

 


Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 


Oddziały przedszkolne przy naszej szkole:

Oddział przedszkolny to miejsce zabaw i nauki dzieci 6 - letnich. Zajęcia trwają 5 godzin dziennie i prowadzone są w ciepłej i przyjaznej atmosferze, w poczuciu akceptacji, zrozumienia i bezpieczeństwa.


W roku szkolnym 2017/ 2018 przy naszej szkole utworzone zostały trzy oddziały przedszkolne (dwie grupy ranne, jedna popołudniowa).


Nasze założenia:

  • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Respektujemy jego prawa. Dokładamy wszelkich starań, aby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Kształtujemy poczucia własnej wartości


  • Dbamy o prawidłowy i wszechstronny rozwój każdego dziecka we wszystkich sferach jego aktywności, w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości.
  • Tworzymy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności niezbędnych do powodzenia w starcie szkolnym. Kształtujemy otwartość na wiedzę.

  • Przygotowujemy swoich wychowanków do przeżywania sukcesów, a także do radzenia sobie z trudnościami i porażkami.


  • Umożliwiamy dzieciom rozwój ich uzdolnień i zainteresowań, dbamy o rozwój ekspresji i aktywności twórczej. Rozwijamy kompetencje komunikacyjne.


  • Uczymy tolerancji i patriotyzmu, kształtujemy właściwe postawy wobec otoczenia społecznego.

  • Współdziałamy z rodzicami, doradzamy i wspieramy ich działania wychowawcze.

  • Przedszkolaki aktywnie uczestniczą w życiu naszej szkoły. Bierzemy udział w konkursach.

  • Organizujemy imprezy okolicznościowe dla dzieci i ich bliskich, dające możliwość integracji i wspólnego przeżywania świąt i ważnych wydarzeń.


  • Odwiedzamy ciekawe miejsca w najbliższej okolicy, chodzimy do kina i biblioteki. Wyjeżdżamy na ciekawe i dostosowane do dziecięcych możliwości wycieczki.


Bibliografia:

1.Załącznik nr 1 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356).

2. M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej, Grupa Edukacyjna S.A., Kielce 2017.

opr. Justyna Margiel