Pedagog i Psycholog



Drogi Uczniu,
zwróć się do pedagoga/psychologa szkolnego gdy:

czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

 

nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

 

 

masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

 

chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

 

chciałbyś z kimś porozmawiać,

 

 

chciałbyś pomóc innym, nie wiesz  w jaki sposób.


 

ROZKŁAD ZAJĘĆ PEDAGOGA SZKOLNEGO  PODCZAS NAUKI STACJONARNERJ

 

godziny-pracy-pedagoga1

ROZKŁAD ZAJĘĆ PSYCHOLOGA SZKOLNEGO PODCZAS NAUKI STACJONARNERJ






DLA RODZICÓW


depresja

134obraz3


obraz2obraz1

prawa-dziecka







PSYCHOLOG

.

Głównym adresatem wszelkich moich działań są uczniowie

Szkoły Podstawowej w Nasielsku

.

Jednak stale współpracuję także z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami

oraz wszelkimi innymi osobami i instytucjami, wspierającymi działania
psychologa w szkole.

 

.

.

Zadania psychologa szkolnego

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 6. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 7. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

.

.

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

.

 • Dyrekcją szkoły,
 • Rodzicami,
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

.

.

Kiedy spotykam się z uczniami?

.

Zwykle wtedy, gdy:

.

 • zastanawiają się nad tym jak budować dobre związki;
 • oni sami lub inne osoby społeczności szkolnej nie przestrzegają ustalonych zasad;
 • mają trudności w nauce, w kontaktach z innymi ludźmi;
 • mają problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość, nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem swoich emocji, niską samoocenę;
 • mają myśli samobójcze;
 • powtarzają się objawy somatyczne: bóle głowy, bóle brzucha, zaburzenia snu i łaknienia są zestresowani;
 • niewłaściwie się zachowują: są agresywni, alienują się, często wchodzą w konflikty, lekceważą polecenia, obowiązujące normy itp.;
 • doświadczają sytuacji kryzysowych: śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, choroba własna lub kogoś w rodzinie (w tym choroba alkoholowa), przeniesienie do nowej szkoły, przeprowadzka i inne;
 • cokolwiek mogłoby zagrażać ich życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu;
 • kieruje ich do mnie nauczyciel (interwencje);
 • cieszą się swoimi sukcesami - tymi szkolnymi i „życiowymi”;
 • są zainteresowani rozwojem własnego potencjału;
 • przygotowują się do prezentacji przygotowywanej wypowiedzi (np. podczas konkursów, wykładów, przed maturą itp.);
 • nie wiedzą, kogo mają zapytać o daną sprawę lub kogo prosić o pomoc;
 • chcą porozmawiać o tym, co ich denerwuje;

.

oraz w każdej innej sprawie.


 

DOBRY RODZIC:

* Powinien okazywać dzieciom miłość, czułość, zrozumienie, co nie równa się przyzwoleniu na zachowania utrudniające życie innym.

.

* Powinien nagradzać dobre zachowania swoich pociech: sprawne posprzątanie zabawek, osiągnięcia w zabawie i nauce.

.

* Razem z małżonkiem powinni być wobec dzieci jednością. Jeden rodzic nie może zakazać czegoś, na co drugi pozwala. Dziecko zacznie wykorzystywać niezdecydowanie rodziców, by otrzymywać to, na co ma ochotę.

.

* Ustala plan dnia. Dziecko musi mieć świadomość, że życie domowe toczy się wedle pewnego schematu, ale nie musi być nudne. Czasu między obiadem a kolacją nie trzeba spędzać przed telewizorem czy w oddzielnych pokojach. Zimą można pójść przecież z dziećmi na lodowisko lub sanki, latem pograć w piłkę lub pobawić się w rysowanie, a w ogóle pozwalać dzieciom na zajęcia dające im radość.

.

* Nie ignoruje nieodpowiedniego zachowania dziecka. Już na etapie wczesnego dzieciństwa należy wyznaczać dzieciom granice i być konsekwentnym w stosowaniu metod wychowawczych.

.