PROCEDURA POSTĘPOWANIA

Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
obowiązująca w Szkole Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

  1. Procedura oparta jest o Statut Szkoły oraz szkolny system nagradzania i dyscyplinowania uczniów.
  2. Procedura opisuje sposób dyscyplinowania ucznia, który sprawia trudności wychowawcze.
  3. Celem procedury jest właściwe postępowanie w stosunku do ucznia, który przejawia naganne zachowanie, a mianowicie:

-        nie przestrzega statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego;

-        nie przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;

-        stosuje przemoc fizyczną i psychiczną;

-        daje zły przykład swoim zachowaniem i wywiera negatywny wpływ na rówieśników;

-        stosuje lub rozprowadza używki;

-        jest arogancki, przejawia brak kultury w stosunku do innych osób;

-        dewastuje mienie szkoły lub innych osób;

-        opuszcza zajęcia lub spóźnia się na lekcje;

-        samowolnie opuszcza szkołę w trakcie zajęć objętych planem;

-        notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji.

4. W sytuacjach nagannego zachowania ucznia, wyżej wymienionych, stosuje się następujące środki dyscyplinujące:

a)      rozmowę indywidualną i indywidualne upomnienie wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły,

b)      wpis do dzienniczka ucznia i dziennika klasowego - rodzice potwierdzają odbiór informacji poprzez własnoręczny podpis w dzienniczku ucznia lub przez kontakt indywidualny z wychowawcą klasy;

c)       upomnienie wychowawcy klasy w obecności klasy;

d)     rozmowę z uczniem w obecności uczniów,

e)      upomnienie lub naganę dyrektora wobec całej społeczności szkoły np. na apelu - uczeń powinien przeprosić za swoje zachowanie i zły przykład;

f)        czasowy zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych (czas określa wychowawca w porozumieniu z dyrektorem i pedagogiem szkolnym);

g)      w sytuacjach związanych z naruszeniem lub zniszczeniem mienia szkoły (lub innej osoby), rodzice rekompensują poniesione straty materialne; dyrektor może także wyznaczyć uczniowi pracę na rzecz szkoły;

h)      czasowy zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz (czas określa dyrektor);

i)        czasowe zawieszenie w prawach ucznia (czas określa dyrektor w porozumieniu z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym);

5. Wychowawca klasy informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

6. Dyrektor szkoły może wnioskować o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, gdy:

-        notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego;

-        otrzymał kary przewidziane w punkcie 4, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów.

7. Dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej szkoły odbywa się za zgodą Kuratora Oświaty (z zachowaniem przepisów zawartych w Statucie Szkoły).

8. Dyrektor szkoły zawiadamia policję o postępowaniu ucznia, który:

-        zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów;

-        dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, rozboje, wymuszenia, zastraszanie, dystrybucję lub spożywanie alkoholu bądź narkotyków.

9. Dyrektor szkoły informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o powiadomieniu policji.