Programy

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole realizowane są programy:
AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA


W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Jest to już XI edycja programu o tematyce bezpieczeństwa skierowanego do uczniów klas I szkół podstawowych. Program organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji.

 

Celem programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich wszechstronnego rozwoju. Obejmuje tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań.

 

Na podsumowanie programu dzieci zweryfikują wiedzę zdobytą podczas zajęć Akademii, rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

Anata Czyż - Roszak


SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

„STAWIAM NA BEZPIECZEŃSTWO”


Wstęp


Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, której zaspokojenie daje możliwość prawidłowego i zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie.

W dobie powszechnego rozwoju motoryzacji, bezpieczeństwo dzieci jest sprawą bardzo ważną, tym bardziej, że to właśnie one stanowią bardzo dużą liczbę ofiar na drogach.

Jak chronić dzieci przed niebezpieczeństwem, które może je spotkać? Jest tylko jedno rozwiązanie - uświadamiać i kształcić dzieci:

>> na teraz - aby uchronić ich życie i zdrowie,

>> na przyszłość - aby stały się jutro rozsądnymi młodymi ludźmi.


Dlatego kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych pragniemy wyposażyć ich w takie umiejętności i wiedzę, by mogły samodzielnie uczestniczyć w ruchu ulicznym z zachowaniem i przestrzeganiem jego elementarnych przepisów.

 

Cele programu


Głównym założeniem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym, wdrożenie ich do przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz wyposażenie w wiadomości i umiejętności dotyczące wzywania specjalistycznych służb ratowniczych i udzielania pomocy osobom będącym w sytuacji zagrożenie życia lub zdrowia.


Cele szczegółowe:

1. W zakresie wiadomości i umiejętności

· wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego;

· wdrażanie uczniów do korzystania z elementów odblaskowych;

· zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom;

· nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy;

· nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych;

· kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych.

2. W zakresie postaw

· rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;

· wyrobienie postaw świadomego uczestnika ruchu drogowego;

· kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego;

· kształtowanie postaw niesienia pomocy innym.

Formy działalności, m.in.:

· propagowanie metody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,

· promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

· prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,

· organizowanie konkursów tematycznych,

· nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami  i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Adresaci:

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, rodzice, dziadkowie, społeczność lokalna.


Termin realizacji:

Program będzie realizowany w roku szkolnym 2019/2020, z możliwością realizacji w kolejnych latach nauki szkolnej (po modyfikacji). Program został opracowany w roku szkolnym 2018/2019 i zmodyfikowany w roku bieżącym.


Ewaluacja programu

Ewaluacja programu będzie prowadzona poprzez obserwację zaangażowania uczniów, rozmowę z uczniami, nauczycielami i rodzicami.


Przewidywane efekty:

· podniesienie kultury i wzajemnej tolerancji uczestników ruchu drogowego;

· ugruntowanie w świadomości uczestników ruchu drogowego prawidłowych postaw podczas korzystania z dróg;

· aktywizacja społeczności szkolnych poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego;

· zwiększenie aktywności rodziców w proces poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Nauczyciele wchodzący w skład zespołu programu „Stawiam na bezpieczeństwo: Moniak Paluszek – przewodniczący zespołu, Ewa Lipowska, Anna Korycka, Kinga Żabik, Aneta Czyż – Roszak, Małgorzata Sitek, Joanna Czyż, Justyna Margiel wspierani przez Dyrekcję szkoły oraz wychowawców, którzy będą monitorować pracę uczniów w swoich klasach i w razie potrzeby służyć im pomocą w wykonywaniu poszczególnych zadań.


Sprzymierzeńcami programu będą również instytucje: WORD w Warszawie, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Komenda Powiatowa Policji, Komisariat w Nasielsku, Nowodworskie Centrum Medyczne, Burmistrz Nasielska.

 

Działanie


Termin

Osoby odpowiedzialne

Światła na skrzyżowaniu – tydzień bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych

wrzesień 2019

Justyna Margiel

Aneta Czyż – Roszak

Małgorzata Sitek

Nauczyciele oddziałów

przedszkolnych i klas pierwszych

Spotkania uczniów 
z przedstawicielami policji – prelekcja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym

październik/listopad 2019

Monika Paluszek

Akcja „Młody diagnosta”

wrzesień/październik 2019

maj 2020

Monika Paluszek

Joanna Czyż

Szkolne konkursy dla uczniów klas 0  -VIII dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym

listopad 2019

marzec 2020

Cały zespół

„BEZPIECZNI PO ZMROKU” - promujemy bezpieczne zachowanie na drodze wśród społeczności lokalnej

listopad 2019

Joanna Czyż

Tomasz Czajkowski

KARTA ROWEROWA - PIERWSZE PRAWO JAZDY MOJEGO DZIECKA

spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie lub
z przedstawicielem policji

luty 2020

Monika Paluszek

Broszury dla rodziców nt. Karty rowerowej

luty 2020

Monika Paluszek

„Uczymy się ratować” – warsztaty dla uczniów klas IV - VIII

cały rok

Monika Paluszek

Kinga Żabik

Eliminacje gminne/powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju BRD

kwiecień 2019

Monika Paluszek

Ewa Lipowska

Małgorzata Sitek

Wycieczka uczniów klas IV do miasteczka ruchu drogowego – ćwiczenia praktyczne

kwiecień/maj 2020

Monika Paluszek

Ewa Grenadier

Egzamin na kartę rowerową

grudzień 2019/styczeń 2020

maj 2019

Monika Paluszek

Tomasz Czajkowski

Szkolna tablica BRD

cały czas trwania programu

Monika Paluszek

Przygotowanie uczniów do konkursów pozaszkolnych o tematyce bezpieczeństwa:

- Ogólnopolski Turniej BRD,

- „Bezpiecznie na rowerze”,

- „Policjanci są wśród nas”

cały rok szkolny

Monika Paluszek

Koło wychowania komunikacyjnego

cały rok szkolny

Monika Paluszek

SZKOLNY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

„JESTEM NA CZASIE – CZYTAM”

 

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego.

Jan Paweł II


Celem programu jest rozbudzanie zainteresowania zasobami biblioteki szkolnej i wzrost aktywności czytelniczej wśród uczniów i nauczycieli. Powołując się na doświadczenia z lat ubiegłych (kiedy dzięki zakupionym nowościom z programu „Książki naszych marzeń” oraz z  „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa” zainteresowanie książką wzrosło o ponad 10% w stosunku do roku poprzedzającego), można stwierdzić, że każdy uczeń powinien mieć łatwy lub chociaż ułatwiony dostęp do książek, które rzeczywiście go interesują. Dobra książka intryguje i fascynuje. Jest to najbardziej skuteczna metoda rozwijania u dziecka zainteresowań czytelniczych, dzięki której kształtowana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz potrzeba nieustannego sięgania po książki, również na późniejszych etapach edukacji, jak też w życiu dorosłym.

 

Cele szczegółowe:

 

§ upowszechnianie zainteresowań czytelniczych uczniów,

§ rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej wśród uczniów,

§ zwiększenie atrakcyjności biblioteki szkolnej przez zwiększanie liczby nowości wydawniczych w zbiorach biblioteki,

§ zwiększenie liczby czytelników, głównie w klasach IV-VIII

§ wzrost dostępności książek w bibliotece szkolnej, poprzez zwiększanie liczby poczytnych egzemplarzy,

§ zwiększenie współpracy nauczycieli uczących j. polskiego z bibliotekarzem szkolnym,

§ informowanie na bieżąco uczniów, nauczycieli i rodziców o nowo zakupionych książkach, nowościach wydawniczych,

§ zaangażowanie uczniów do udziału w różnych formach pracy biblioteki, konkursach, imprezach,

§ uwzględnienie sugestii uczniów przy zakupie nowych książek,

§ organizowanie wystawek nowości – prezentacja wybranych tytułów.

 

W naszej szkole bardzo dbamy o rozwój czytelnictwa wśród uczniów, dlatego też cyklicznie odbywa się wiele przedsięwzięć wspierających rozwijanie zainteresowań i aktywności czytelniczej dzieci. W roku szkolnym 2019/2020 przewidziane są następujące działania przygotowane przez bibliotekarza:

 

Wrzesień

v Opracowanie szkolnego programu rozwoju czytelnictwa

v Powołanie i przeszkolenie członków „Koła przyjaciół biblioteki”

v Pogadanka zapoznawcza z uczniami klas 0-I

 

Październik

v Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych:

Ø Konkurs na najlepszy plakat promujący czytelnictwo dla klas. 4-8

Ø Akcja „Misiowe harce w bibliotece szkolnej”, polegająca na tym, że starsi uczniowie czytają młodszym

Ø Konkurs na najzabawniejszą fraszkę o czytelnikach, książkach, bibliotece itp. dla klas IV-VIII

Ø Konkurs na najpiękniejszą ilustrację do bajki o ulubionym misiu dla klas 0-III

Ø Spotkanie autorskie z pisarką dla klas 0-III

 

Listopad

v Krótka część artystyczna podsumowująca MMBS, w tym rozstrzygnięcie październikowych konkursów

v Gazetka tworzona z uczniami: drzewo z liśćmi, na których wypisane są przez uczniów dokończenia zdania – Lubię czytać, ponieważ …

 

Grudzień

v Wyklejanie schodów sentencjami o czytaniu, książkach, bibliotece

 

Styczeń

v Przygotowanie na zebrania z rodzicami referatu o tym, jaki wpływ na ukształtowanie osobowości młodego człowieka ma czytanie książek

v Sleevaface, czyli ubierz się w książkę – sesja fotograficzna promująca książki

 

Luty

v Ferie z książką – zachęcanie uczniów do wypożyczenia lektur na przerwę zimową

 

Marzec

v Wykonujemy własne książeczki pt. „Zwiastuny wiosny” kl. 0-I

v Lekcja biblioteczna „Historia książki i pisma” dla klas IV-V

 

Kwiecień

v Przygotowanie uroczystości „Pasowania pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej”

v Gazetka „Literacka mapa Polski”

 

Maj

v Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

v Piknik z książką – czytanie na łonie natury klasy 0-III

 

Czerwiec

v Podsumowanie programu – krótka część artystyczna

 

Przez cały rok szkolny będą odbywały się konkursy ze znajomości lektur w klasach IV-VIII. Każdy uczeń, który otrzyma maksymalną liczbę punktów z przygotowanego przez nauczyciela testu otrzyma słodką nagrodę niespodziankę.

 

Dla klas I-III przez cały rok szkolny będzie trwał konkurs na najwięcej przeczytanych książek. W czerwcu zostaną rozdane nagrody książkowe.

 

Ponadto do działań prowadzonych przez cały rok szkolny należą:

 

v Prowadzenie comiesięcznego raportu stanu czytelnictwa kierowanego do dzieci, wychowawców i rodziców

v Promowanie biblioteki szkolnej poprzez umieszczanie artykułów z jej działalności w prasie lokalnej, na stronie naszej szkoły, na Facebooku

v Prowadzenie gazetki przed biblioteką

v Prowadzenie „Koła przyjaciół biblioteki”

 

W rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów włączają się wszyscy nauczyciele poprzez różne działania. Najważniejsze z nich to:

§ „Narodowe Czytanie”

§ Szkolny i Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas I-III

§ Szkolny Konkurs Ortograficzny – „Mistrz Ortografii” dla klas IV-VIII

§ Gminny Konkurs Ortograficzny – „Wiosenne zmagania z ortografią” dla klas IV-VIII

§ Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania (szkolne eliminacje do PKPC)

§ Powiatowy Konkurs na Najpiękniejszą Książkę

§ Mazowiecki Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”

§ Mazowiecki konkurs wiedzy o prezydencie Stefanie Starzyńskim

§ Klasowe konkursy ze znajomości lektury w klasach IV-VIII

§ Ćwiczenia ilustracyjne do przeczytanych lektur w klasach I-III

§ Wycieczki do kina, teatru na adaptacje lektur i nie tylko

§ Regularne czytanie fragmentów literatury

§ „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” - projekt


Strony: 1 2 3 4 5