Programy

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole realizowane są programy:

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
„STAWIAM NA BEZPIECZEŃSTWO”


Wstęp


Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, której zaspokojenie daje możliwość prawidłowego i zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie.


W dobie powszechnego rozwoju motoryzacji, bezpieczeństwo dzieci jest sprawą bardzo ważną, tym bardziej, że to właśnie one stanowią bardzo dużą liczbę ofiar na drogach.


Jak chronić dzieci przed niebezpieczeństwem, które może je spotkać? Jest tylko jedno rozwiązanie - uświadamiać i kształcić dzieci:


na teraz - aby uchronić ich życie i zdrowie,


na przyszłość - aby stały się jutro rozsądnymi młodymi ludźmi.


Dlatego kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych pragniemy wyposażyć ich w takie umiejętności i wiedzę, by mogły samodzielnie uczestniczyć w ruchu ulicznym z zachowaniem i przestrzeganiem jego elementarnych przepisów


Cele programu


Głównym założeniem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym, wdrożenie ich do przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz wyposażenie w wiadomości i umiejętności dotyczące wzywania specjalistycznych służb ratowniczych i udzielania pomocy osobom będącym w sytuacji zagrożenie życia lub zdrowia.

Cele szczegółowe:

1. W zakresie wiadomości i umiejętności

· wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego;

· wdrażanie uczniów do korzystania z elementów odblaskowych;

· zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom;

· nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy;

· nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych;

· kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych.

2. W zakresie postaw

· rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;

· wyrobienie postaw świadomego uczestnika ruchu drogowego;

· kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego;

· kształtowanie postaw niesienia pomocy innym.


Formy działalności, m.in.:


· propagowanie metody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,

· promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

· prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,

· organizowanie konkursów tematycznych,

· nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami  i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

Adresaci:

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, rodzice, dziadkowie.


Termin realizacji:

Program będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019, z możliwością realizacji w kolejnych latach nauki szkolnej (po modyfikacji).


Ewaluacja programu

Ewaluacja programu będzie prowadzona poprzez obserwację zaangażowania uczniów, rozmowę z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Przewidywane efekty:

· podniesienie kultury i wzajemnej tolerancji uczestników ruchu drogowego;

· ugruntowanie w świadomości uczestników ruchu drogowego prawidłowych postaw podczas korzystania z dróg;

· aktywizacja społeczności szkolnych poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego;

· zwiększenie aktywności rodziców w proces poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:


Nauczyciele wchodzący w skład zespołu programu „Stawiam na bezpieczeństwo: Moniak Paluszek – koordynator zespołu, Ewa Lipowska, Anna Korycka, Kinga Żabik, Aneta Czyż – Roszak, Magda Mackiewicz, Małgorzata Sitek, Joanna Czyż, wspierani przez Dyrekcję szkoły oraz wychowawców, którzy będą monitorować pracę uczniów w swoich klasach i w razie potrzeby służyć im pomocą w wykonywaniu poszczególnych zadań.


Sprzymierzeńcami programu będą również instytucje: WORD w Warszawie, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Komenda Powiatowa Policji, Komisariat w Nasielsku, Nowodworskie Centrum Medyczne, Burmistrz Nasielska.

Proponowane działania:

Działanie


Termin

Osoby odpowiedzialne

Światła na skrzyżowaniu – tydzień bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych

wrzesień 2018

Aneta Czyż – Roszak

Nauczyciele oddziałów

przedszkolnych

Spotkania uczniów 
z przedstawicielami policji – prelekcja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym

październik 2018

Monika Paluszek

Akcja „Młody diagnosta”

październik 2018

maj 2019

Monika Paluszek

Magda Mackiewicz

Małgorzata Sitek

Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas 0  -VIII

Plakat promujący noszenie elementów odblaskowych

październik 2018

Aneta Czyż – Roszak

Ewa Lipowska

Kinga Żabik

Konkurs informatyczny dla klas V - VIII ulotka/ broszura „Bądź widoczny na drodze”

październik 2018

Monika Paluszek

Joanna Czyż

Anna Korycka

„BEZPIECZNI PO ZMROKU” - promujemy bezpieczne zachowanie na drodze wśród społeczności lokalnej

listopad 2018

Aneta Czyż – Roszak

Magda Mackiewicz

Joanna Czyż

KARTA ROWEROWA - PIERWSZE PRAWO JAZDY MOJEGO DZIECKA

spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

luty 2019

Monika Paluszek

Broszury dla rodziców nt. Karty rowerowej

luty 2019

Monika Paluszek

Anna Korycka

Nocny Turniej BRD

marzec 2019

Wszyscy członkowie zespołu

„Uczymy się ratować” – warsztaty dla uczniów klas IV - VIII

kwiecień 2019

Monika Paluszek

Kinga Żabik

Eliminacje gminne/powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju BRD

kwiecień 2019

Monika Paluszek

Ewa Lipowska

Małgorzata Sitek

Magda Mackiewicz

Wycieczka uczniów klas IV do miasteczka ruchu drogowego – ćwiczenia praktyczne

kwiecień/maj

Monika Paluszek

Wychowawcy klas IV

Egzamin na kartę rowerową

grudzień 2018

maj 2019

Monika Paluszek

Tomasz Czajkowski

Szkolna tablica BRD

cały czas trwania programu

Monika Paluszek

Kinga Żabik

Joanna Czyż

 

Przygotowanie uczniów do konkursów pozaszkolnych o tematyce bezpieczeństwa:

- Ogólnopolski Turniej BRD,

- „Bezpiecznie na rowerze”,

- „Policjanci są wśród nas”

cały rok szkolny

Monika Paluszek

Koło wychowania komunikacyjnego

cały rok szkolny

Monika Paluszek


Strony: 1 2 3 4