Programy

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole realizowane były programy:


PROGRAM PROFILAKTYCZNY

B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego


NASZE DZIAŁANIA


0md0ag4jdkpenb7z0z8nNasza szkoła w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiła do programu „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”. Jest to program profilaktyczny realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów na obszarze województwa mazowieckiego.

Głównym organizatorem  jest Komenda Wojewódzka Policji  z siedzibą w Radomiu.


Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


Diagnoza

Każdego roku na polskich drogach dochodzi do  wypadków drogowych z udziałem rowerzystów i pieszych.  Z danych statystycznych wynikających z analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze KWP zs. w Radomiu wskazują, że wśród zabitych największą grupę stanowią użytkownicy samochodów osobowych tj. 47%. Natomiast drugą grupą co do ilości ofiar śmiertelnych są piesi, stanowiący aż 32% ogółu ofiar. Trzecią grupą użytkowników dróg, w tym niechlubnym rankingu, są rowerzyści, którzy stanowią 12% ofiar śmiertelnych. A zatem niechronieni uczestnicy ruchu tj.: piesi, rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści, stanowią łącznie 48% wszystkich zabitych w zdarzeniach drogowych. Wielu zdarzeniom można byłoby zapobiec, gdyby przestrzegano zasad ruchu drogowego.


Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa podczas przejażdżek rowerowych, powinniśmy bezwzględnie stosować się do znaków drogowych, przestrzegać przepisów ruchu drogowego, używać elementów odblaskowych, zakładać kask ochronny oraz posiadać odpowiednie wyposażenie roweru, jak również w pełni sprawny technicznie pojazd. Rower powinien być wyposażony w odpowiednie światła, hamulce oraz dzwonek.

Piesi powinni korzystać z chodnika, innej drogi dla pieszych a jeśli tej nie ma to z pobocza. Jesteśmy wówczas obowiązani iść lewą stroną jezdni. Pamiętajmy o przechodzeniu przez jezdnię w miejscach dozwolonych.


Charakterystyka programu- „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”


Adresaci: uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, rodzice, dziadkowie

Termin realizacji: rok szkolny 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018


Cele programu:

 • zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów,
 • efektywne i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
 • zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów w propagowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.


Cele ogólne:

 • wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze;
 • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w tym umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Cele szczegółowe:


W zakresie wiadomości i umiejętności

 • wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego;
 • wdrażanie uczniów do korzystania z elementów odblaskowych;
 • zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom;
 • poznanie podstawowych pojęć w zakresie ratownictwa;
 • nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy;
 • nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych;
 • kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych.

W zakresie postaw

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • wyrobienie postaw świadomego uczestnika ruchu drogowego;
 • kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego;
 • kształtowanie postaw niesienia pomocy innym.


METODY:

pogadanka, prelekcja, działania praktyczne, ulotka, gazetka, plakat, obserwacja, praca wytwórcza, inscenizacja


FORMY:

zespołowa, grupowa, indywidualna


UCZESTNICY:

uczniowie klas 0 - VII, wychowawcy klas, nauczyciele, dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, rodzice


Formy działalności, m.in.:

 • propagowanie metody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,
 • promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,
 • organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii,
 • nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami  i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.


Ewaluacja programu


Ewaluacja programu będzie prowadzona poprzez obserwację zaangażowania uczniów, rozmowę z uczniami, nauczycielami i rodzicami.


Przewidywane efekty:


 • zmniejszenie liczby wypadków z udziałem „niechronionych” uczestników ruchu drogowego;
 • podniesienie kultury i wzajemnej tolerancji uczestników ruchu drogowego;
 • ugruntowanie w świadomości uczestników ruchu drogowego prawidłowych postaw podczas korzystania z dróg;
 • aktywizacja społeczności szkolnych poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego;
 • zwiększenie aktywności rodziców w proces poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.


Realizacja działań profilaktyczno - edukacyjnych ma zatem na celu podniesienie poziomu edukacji i kultury użytkowników dróg, znajomości bezpiecznego korzystania z dróg oraz szacunku dla własnego i cudzego życia.


OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:

Moniak Paluszek - szklony koordynator programu B&N

Ewa Lipowska

Anna Korycka

Kinga Żabik

Aneta Czyż - Roszak

Izabela Załoga

Magda Mackiewicz

Małgorzata Sitek

Strony: 1 2 3 4