Programy

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole realizowane były programy:


BEZPIECZNA +

NASZE DZIAŁANIA


We wrześniu bieżącego roku nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu „Bezpieczna+”, którego głównymi celami są:


plansza-bezpieczna-plus1

 • poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia,
 • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez działania ułatwiające współdziałanie z instytucjami   zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa,
 • upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia,
 • budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, więzów między uczniami oraz integracja szkoły z lokalnym środowiskiem.Program szkoły „Bezpieczna +” jest zgodny z misją naszej placówki i jej mottem: „Istnieją tylko dwie trwałe rzeczy, które mamy nadzieję dać naszym dzieciom. Jedna to korzenie, druga skrzydła.”. Powstał w oparciu o program wychowawczy, profilaktyczny, statut szkoły, dotychczasowe działania wychowawcze i profilaktyczne  oraz następujące akty prawne:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”.


Program w całości dostosowany został do potrzeb i problemów uczniów, do ich poziomu wiedzy, umiejętności, wrażliwości. Zapewnia ciągłość i systematyczność podejmowanych działań i akcji (konkursy, spotkania z instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, szkolenia,  prelekcje, lekcje wychowawcze, itp.), zawiera elementy nowatorskie i autorskie (realizacja projektów szkolnych „Bezpieczny uczestnik ruchu drogowego”, którego głównym celem jest podniesienie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród wszystkich uczniów i rodziców poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych oraz projektu „Niepełnosprawni są wśród nas”, którego celem jest kształtowanie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka, uwrażliwianie na potrzeby i przeżycia innych, współpraca z osobami niepełnosprawnymi w środowisku lokalnym). Celem programu i zarazem najważniejszym jego aspektem jest profilaktyka pomagająca chronić młodego człowieka przed zagrożeniami oraz ucząca postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. W związku z szerzącym się w świecie zagrożeniem związanym z niewłaściwym korzystaniem przez dzieci i młodzież z Internetu postanowiliśmy w naszej szkole zwrócić uwagę na poprawę bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni.


Program Bezpieczna+ ukierunkowany jest przede wszystkim na praktyczne działanie - zarówno ze strony wychowawców, jak i wychowanków.


W planowaniu pracy szkoły dążymy do zaangażowania rodziców, społeczności lokalnej, bierzemy pod uwagę potrzeby i oczekiwania środowiska, w którym żyjemy.


Naszym celem jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej dzieciom. Pragniemy  budować prawidłowe relacje rówieśnicze, więzy między uczniami oraz integracja szkoły z lokalnym środowiskiem.


Monika Paluszek

Mariusz KraszewskiPROGRAM PROFILAKTYCZNY

B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego


NASZE DZIAŁANIA


0md0ag4jdkpenb7z0z8nNasza szkoła w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiła do programu „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”. Jest to program profilaktyczny realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów na obszarze województwa mazowieckiego.

Głównym organizatorem  jest Komenda Wojewódzka Policji  z siedzibą w Radomiu.


Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


Diagnoza

Każdego roku na polskich drogach dochodzi do  wypadków drogowych z udziałem rowerzystów i pieszych.  Z danych statystycznych wynikających z analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze KWP zs. w Radomiu wskazują, że wśród zabitych największą grupę stanowią użytkownicy samochodów osobowych tj. 47%. Natomiast drugą grupą co do ilości ofiar śmiertelnych są piesi, stanowiący aż 32% ogółu ofiar. Trzecią grupą użytkowników dróg, w tym niechlubnym rankingu, są rowerzyści, którzy stanowią 12% ofiar śmiertelnych. A zatem niechronieni uczestnicy ruchu tj.: piesi, rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści, stanowią łącznie 48% wszystkich zabitych w zdarzeniach drogowych. Wielu zdarzeniom można byłoby zapobiec, gdyby przestrzegano zasad ruchu drogowego.


Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa podczas przejażdżek rowerowych, powinniśmy bezwzględnie stosować się do znaków drogowych, przestrzegać przepisów ruchu drogowego, używać elementów odblaskowych, zakładać kask ochronny oraz posiadać odpowiednie wyposażenie roweru, jak również w pełni sprawny technicznie pojazd. Rower powinien być wyposażony w odpowiednie światła, hamulce oraz dzwonek.

Piesi powinni korzystać z chodnika, innej drogi dla pieszych a jeśli tej nie ma to z pobocza. Jesteśmy wówczas obowiązani iść lewą stroną jezdni. Pamiętajmy o przechodzeniu przez jezdnię w miejscach dozwolonych.


Charakterystyka programu- „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”


Adresaci: uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, rodzice, dziadkowie

Termin realizacji: rok szkolny 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018


Cele programu:

 • zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów,
 • efektywne i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
 • zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów w propagowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.


Cele ogólne:

 • wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze;
 • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w tym umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Cele szczegółowe:


W zakresie wiadomości i umiejętności

 • wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego;
 • wdrażanie uczniów do korzystania z elementów odblaskowych;
 • zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom;
 • poznanie podstawowych pojęć w zakresie ratownictwa;
 • nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy;
 • nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych;
 • kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych.

W zakresie postaw

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • wyrobienie postaw świadomego uczestnika ruchu drogowego;
 • kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego;
 • kształtowanie postaw niesienia pomocy innym.


METODY:

pogadanka, prelekcja, działania praktyczne, ulotka, gazetka, plakat, obserwacja, praca wytwórcza, inscenizacja


FORMY:

zespołowa, grupowa, indywidualna


UCZESTNICY:

uczniowie klas 0 - VI, wychowawcy klas, nauczyciele, dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, rodzice


Formy działalności, m.in.:

 • propagowanie metody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,
 • promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,
 • organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii,
 • nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami  i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.


Ewaluacja programu


Ewaluacja programu będzie prowadzona poprzez obserwację zaangażowania uczniów, rozmowę z uczniami, nauczycielami i rodzicami.


Przewidywane efekty:


 • zmniejszenie liczby wypadków z udziałem „niechronionych” uczestników ruchu drogowego;
 • podniesienie kultury i wzajemnej tolerancji uczestników ruchu drogowego;
 • ugruntowanie w świadomości uczestników ruchu drogowego prawidłowych postaw podczas korzystania z dróg;
 • aktywizacja społeczności szkolnych poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego;
 • zwiększenie aktywności rodziców w proces poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.


Realizacja działań profilaktyczno - edukacyjnych ma zatem na celu podniesienie poziomu edukacji i kultury użytkowników dróg, znajomości bezpiecznego korzystania z dróg oraz szacunku dla własnego i cudzego życia.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:

Moniak Paluszek - szklony koordynator programu B&N

Ewa Lipowska

Anna Korycka

Kinga Żabik

Aneta Czyż - Roszak

Izabela Załoga

Magda Mackiewicz

 


NASIELSK W LICZBACH

NASZE DZIAŁANIA

 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji matematycznego projektu zatytułowanego „Nasielsk w liczbach”. Będzie on dofinansowany przez Fundację mBanku w ramach Programu mPOTĘGA. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych naszych uczniów oraz zwrócenie uwagi na użyteczność matematyki w życiu codziennym.


Pragniemy uświadomić dzieciom, że matematyka jest wszechobecna i wręcz niezastąpiona w wielu dziedzinach. Innowacyjność realizowanego projektu polega na tym, że jego uczestnicy będą zdobywać wiedzę i nabywać umiejętności matematyczne podczas wycieczek oraz zabaw i gier edukacyjnych. Dla uczniów klas IV-VI zorganizowano koła gier logiczno-matematycznych w wymiarze jednej godziny w tygodniu dla każdego rocznika. Podczas gier matematycznych np.: „Superfarmer”, „Supermatematyk”, „Bingo matematyczne” i „Remik” dzieci nauczą się opracowywać strategie, będą doskonalić spostrzegawczość i  rozwijać logiczne myślenie, które są nieocenione w nauce tego trudnego przedmiotu.

 

Aby uświadomić dzieciom wszechobecność liczb w najbliższym środowisku, planujemy zorganizować następujące wycieczki: do Muzeum Ziemi Nasielskiej, Banku Spółdzielczego, Wydziału Ewidencji Ludności i Wydziału Geodezji w Urzędzie Miasta Nasielska oraz do Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Mamy nadzieję, że atrakcją dla dzieci będzie gra terenowa, podczas której uczestnicy dotrą  do wyznaczonego miejsca, dzięki wskazówkom ukrytym w łamigłówkach, rebusach i zadaniach matematycznych, a nagrodą dla wytrwałych będzie wspólne ognisko z kiełbaskami.

 

W realizację projektu pragniemy włączyć rodziców z naszej szkoły. Liczymy na życzliwość i wsparcie z ich strony, bo wszystkie zaplanowane przez nas działania służą przecież  dzieciom, są inwestycją w ich rozwój i mamy nadzieję, że dostarczą naszym wychowankom odrobinę radości.

Ewa Grenadier

 

 

mfundacja-mass-logotyp-ikona-sowa_jpg

 

 

 

 

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

 

 

 

 

 


PROGRAM PROFILAKTYCZNY EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

„WIEM, CO JEM”

NASZE DZIAŁANIA


DIAGNOZA


We współczesnym świecie istnieje wiele zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka. Środowisko naturalne zostało zanieczyszczone, a proponowana żywność jest często niezdrowa, sztucznie modyfikowana, zawierająca dużo trujących składników chemicznych (konserwantów, polepszaczy, substancji rakotwórczych). W związku ze świadomością tego zjawiska ważne jest, aby już od najmłodszych lat uczyć w szkole dzieci zasad zdrowego odżywiania się.


Obserwując młode pokolenie, zauważyłyśmy, że uczniowie są coraz bardziej słabi fizycznie, przy czym u wielu z nich występuje problem nadwagi, a u niektórych nawet otyłości.


Wielu także nie zdaje sobie sprawy, że przyczyną ich dolegliwości jest nieracjonalne odżywianie się i brak ruchu, a kolejnego batonika czy hamburgera traktują nie jak „zbędną bombę kaloryczną”, ale jako pyszną przekąskę między posiłkami głównymi.


Naukowcy od lat zajmujący się żywieniem wiedzą, że w naszym rodzimym sposobie odżywiania się popełniamy wiele błędów, które są jedną z ważnych przyczyn zachorowań na choroby określane mianem społecznych: miażdżycę, cukrzycę, nadciśnienie, otyłość i wiele innych.

 

Błędy żywieniowe wynikają z nieświadomości i nieznajomości zasad prawidłowego odżywiania, ale również ignorowania problemu i odsuwania go na dalszy plan.  Podobnie destrukcyjnie na organizm wpływa wielogodzinne przesiadywanie przed telewizorem czy komputerem.

 

Program „Wiem, co jem” pozwoli uświadomić uczniom, jakie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ich organizmu ma właściwa dieta i wysiłek fizyczny.

 

Na podstawie zdobytych wiadomości wspólnie spróbujemy zmienić dotychczasowe nawyki żywieniowe i przezwyciężyć niechęć do aktywnych form wypoczynku. Chciałybyśmy także zainteresować tematyką Grono Pedagogiczne, by ukazać istotę zagadnienia. Statystyki medyczne biją na alarm i wykazują, że niewiedza i lekceważenie problemu nie wychodzą nam na zdrowie.I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU- „WIEM, CO JEM”

 • Adresaci: uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku oraz rodzice.
 • Termin realizacji: rok szkolny 2015/2016


II. CELE PROGRAMU


CELE GŁÓWNE:


- kształtowanie zdrowego stylu życia,

- uświadamianie własnej odpowiedzialności za harmonijny rozwój psychofizyczny,

- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,

- uświadomienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z braku aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się,

- uświadomienie współzależności między wymiarami zdrowia - fizycznym i psychicznym.


CELE SZCZEGÓŁOWE- UCZEŃ:


- rozumie znaczenie właściwego odżywiania, dostosowanego do wieku, stanu zdrowia, aktywności fizycznej,

- rozumie wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka,

- zna skład produktów spożywczych,

- zna zasady układania jadłospisu,

- orientuje się, jakie choroby powoduje nieprzestrzeganie zasad prawidłowej diety.


METODY: pogadanka, prelekcja, działania praktyczne, ulotka, gazetka, plakat, obserwacja, praca wytwórcza, inscenizacja


FORMY: zespołowa, grupowa, indywidualna


CZAS: rok szkolny 2015/2016


UCZESTNICY:„0″-III, IV-VI, wychowawcy klas, nauczyciele, dyrekcja szkoły, zaproszeni gościeKOORDYNATORZY:
Katarzyna Milewska
Ilona Dygus
Monika Brzezińska-Pająk


Strony: 1 2 3 4