Programy

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole realizowane są programy:


BEZPIECZNA +

NASZE DZIAŁANIA


We wrześniu bieżącego roku nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu „Bezpieczna+”, którego głównymi celami są:


plansza-bezpieczna-plus1

 • poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia,
 • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez działania ułatwiające współdziałanie z instytucjami   zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa,
 • upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia,
 • budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, więzów między uczniami oraz integracja szkoły z lokalnym środowiskiem.Program szkoły „Bezpieczna +” jest zgodny z misją naszej placówki i jej mottem: „Istnieją tylko dwie trwałe rzeczy, które mamy nadzieję dać naszym dzieciom. Jedna to korzenie, druga skrzydła.”. Powstał w oparciu o program wychowawczy, profilaktyczny, statut szkoły, dotychczasowe działania wychowawcze i profilaktyczne  oraz następujące akty prawne:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”.


Program w całości dostosowany został do potrzeb i problemów uczniów, do ich poziomu wiedzy, umiejętności, wrażliwości. Zapewnia ciągłość i systematyczność podejmowanych działań i akcji (konkursy, spotkania z instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, szkolenia,  prelekcje, lekcje wychowawcze, itp.), zawiera elementy nowatorskie i autorskie (realizacja projektów szkolnych „Bezpieczny uczestnik ruchu drogowego”, którego głównym celem jest podniesienie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród wszystkich uczniów i rodziców poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych oraz projektu „Niepełnosprawni są wśród nas”, którego celem jest kształtowanie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka, uwrażliwianie na potrzeby i przeżycia innych, współpraca z osobami niepełnosprawnymi w środowisku lokalnym). Celem programu i zarazem najważniejszym jego aspektem jest profilaktyka pomagająca chronić młodego człowieka przed zagrożeniami oraz ucząca postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. W związku z szerzącym się w świecie zagrożeniem związanym z niewłaściwym korzystaniem przez dzieci i młodzież z Internetu postanowiliśmy w naszej szkole zwrócić uwagę na poprawę bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni.


Program Bezpieczna+ ukierunkowany jest przede wszystkim na praktyczne działanie - zarówno ze strony wychowawców, jak i wychowanków.


W planowaniu pracy szkoły dążymy do zaangażowania rodziców, społeczności lokalnej, bierzemy pod uwagę potrzeby i oczekiwania środowiska, w którym żyjemy.


Naszym celem jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej dzieciom. Pragniemy  budować prawidłowe relacje rówieśnicze, więzy między uczniami oraz integracja szkoły z lokalnym środowiskiem.


Monika Paluszek

Mariusz KraszewskiPROGRAM PROFILAKTYCZNY

B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego


NASZE DZIAŁANIA


0md0ag4jdkpenb7z0z8nNasza szkoła w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiła do programu „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”. Jest to program profilaktyczny realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów na obszarze województwa mazowieckiego.

Głównym organizatorem  jest Komenda Wojewódzka Policji  z siedzibą w Radomiu.


Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


Diagnoza

Każdego roku na polskich drogach dochodzi do  wypadków drogowych z udziałem rowerzystów i pieszych.  Z danych statystycznych wynikających z analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze KWP zs. w Radomiu wskazują, że wśród zabitych największą grupę stanowią użytkownicy samochodów osobowych tj. 47%. Natomiast drugą grupą co do ilości ofiar śmiertelnych są piesi, stanowiący aż 32% ogółu ofiar. Trzecią grupą użytkowników dróg, w tym niechlubnym rankingu, są rowerzyści, którzy stanowią 12% ofiar śmiertelnych. A zatem niechronieni uczestnicy ruchu tj.: piesi, rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści, stanowią łącznie 48% wszystkich zabitych w zdarzeniach drogowych. Wielu zdarzeniom można byłoby zapobiec, gdyby przestrzegano zasad ruchu drogowego.


Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa podczas przejażdżek rowerowych, powinniśmy bezwzględnie stosować się do znaków drogowych, przestrzegać przepisów ruchu drogowego, używać elementów odblaskowych, zakładać kask ochronny oraz posiadać odpowiednie wyposażenie roweru, jak również w pełni sprawny technicznie pojazd. Rower powinien być wyposażony w odpowiednie światła, hamulce oraz dzwonek.

Piesi powinni korzystać z chodnika, innej drogi dla pieszych a jeśli tej nie ma to z pobocza. Jesteśmy wówczas obowiązani iść lewą stroną jezdni. Pamiętajmy o przechodzeniu przez jezdnię w miejscach dozwolonych.


Charakterystyka programu- „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”


Adresaci: uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, rodzice, dziadkowie

Termin realizacji: rok szkolny 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018


Cele programu:

 • zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów,
 • efektywne i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
 • zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów w propagowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.


Cele ogólne:

 • wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze;
 • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w tym umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Cele szczegółowe:


W zakresie wiadomości i umiejętności

 • wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego;
 • wdrażanie uczniów do korzystania z elementów odblaskowych;
 • zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom;
 • poznanie podstawowych pojęć w zakresie ratownictwa;
 • nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy;
 • nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych;
 • kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych.

W zakresie postaw

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • wyrobienie postaw świadomego uczestnika ruchu drogowego;
 • kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego;
 • kształtowanie postaw niesienia pomocy innym.


METODY:

pogadanka, prelekcja, działania praktyczne, ulotka, gazetka, plakat, obserwacja, praca wytwórcza, inscenizacja


FORMY:

zespołowa, grupowa, indywidualna


UCZESTNICY:

uczniowie klas 0 - VI, wychowawcy klas, nauczyciele, dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, rodzice


Formy działalności, m.in.:

 • propagowanie metody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,
 • promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,
 • organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii,
 • nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami  i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.


Ewaluacja programu


Ewaluacja programu będzie prowadzona poprzez obserwację zaangażowania uczniów, rozmowę z uczniami, nauczycielami i rodzicami.


Przewidywane efekty:


 • zmniejszenie liczby wypadków z udziałem „niechronionych” uczestników ruchu drogowego;
 • podniesienie kultury i wzajemnej tolerancji uczestników ruchu drogowego;
 • ugruntowanie w świadomości uczestników ruchu drogowego prawidłowych postaw podczas korzystania z dróg;
 • aktywizacja społeczności szkolnych poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego;
 • zwiększenie aktywności rodziców w proces poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.


Realizacja działań profilaktyczno - edukacyjnych ma zatem na celu podniesienie poziomu edukacji i kultury użytkowników dróg, znajomości bezpiecznego korzystania z dróg oraz szacunku dla własnego i cudzego życia.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:

Moniak Paluszek - szklony koordynator programu B&N

Ewa Lipowska

Anna Korycka

Kinga Żabik

Aneta Czyż - Roszak

Izabela Załoga

Magda Mackiewicz

 


NASIELSK W LICZBACH

NASZE DZIAŁANIA

 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji matematycznego projektu zatytułowanego „Nasielsk w liczbach”. Będzie on dofinansowany przez Fundację mBanku w ramach Programu mPOTĘGA. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych naszych uczniów oraz zwrócenie uwagi na użyteczność matematyki w życiu codziennym.


Pragniemy uświadomić dzieciom, że matematyka jest wszechobecna i wręcz niezastąpiona w wielu dziedzinach. Innowacyjność realizowanego projektu polega na tym, że jego uczestnicy będą zdobywać wiedzę i nabywać umiejętności matematyczne podczas wycieczek oraz zabaw i gier edukacyjnych. Dla uczniów klas IV-VI zorganizowano koła gier logiczno-matematycznych w wymiarze jednej godziny w tygodniu dla każdego rocznika. Podczas gier matematycznych np.: „Superfarmer”, „Supermatematyk”, „Bingo matematyczne” i „Remik” dzieci nauczą się opracowywać strategie, będą doskonalić spostrzegawczość i  rozwijać logiczne myślenie, które są nieocenione w nauce tego trudnego przedmiotu.

 

Aby uświadomić dzieciom wszechobecność liczb w najbliższym środowisku, planujemy zorganizować następujące wycieczki: do Muzeum Ziemi Nasielskiej, Banku Spółdzielczego, Wydziału Ewidencji Ludności i Wydziału Geodezji w Urzędzie Miasta Nasielska oraz do Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Mamy nadzieję, że atrakcją dla dzieci będzie gra terenowa, podczas której uczestnicy dotrą  do wyznaczonego miejsca, dzięki wskazówkom ukrytym w łamigłówkach, rebusach i zadaniach matematycznych, a nagrodą dla wytrwałych będzie wspólne ognisko z kiełbaskami.

 

W realizację projektu pragniemy włączyć rodziców z naszej szkoły. Liczymy na życzliwość i wsparcie z ich strony, bo wszystkie zaplanowane przez nas działania służą przecież  dzieciom, są inwestycją w ich rozwój i mamy nadzieję, że dostarczą naszym wychowankom odrobinę radości.

Ewa Grenadier

 

 

mfundacja-mass-logotyp-ikona-sowa_jpg

 

 

 

 

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

 

 

 

 

 


PROGRAM PROFILAKTYCZNY EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

„WIEM, CO JEM”

NASZE DZIAŁANIA


DIAGNOZA


We współczesnym świecie istnieje wiele zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka. Środowisko naturalne zostało zanieczyszczone, a proponowana żywność jest często niezdrowa, sztucznie modyfikowana, zawierająca dużo trujących składników chemicznych (konserwantów, polepszaczy, substancji rakotwórczych). W związku ze świadomością tego zjawiska ważne jest, aby już od najmłodszych lat uczyć w szkole dzieci zasad zdrowego odżywiania się.


Obserwując młode pokolenie, zauważyłyśmy, że uczniowie są coraz bardziej słabi fizycznie, przy czym u wielu z nich występuje problem nadwagi, a u niektórych nawet otyłości.


Wielu także nie zdaje sobie sprawy, że przyczyną ich dolegliwości jest nieracjonalne odżywianie się i brak ruchu, a kolejnego batonika czy hamburgera traktują nie jak „zbędną bombę kaloryczną”, ale jako pyszną przekąskę między posiłkami głównymi.


Naukowcy od lat zajmujący się żywieniem wiedzą, że w naszym rodzimym sposobie odżywiania się popełniamy wiele błędów, które są jedną z ważnych przyczyn zachorowań na choroby określane mianem społecznych: miażdżycę, cukrzycę, nadciśnienie, otyłość i wiele innych.

 

Błędy żywieniowe wynikają z nieświadomości i nieznajomości zasad prawidłowego odżywiania, ale również ignorowania problemu i odsuwania go na dalszy plan.  Podobnie destrukcyjnie na organizm wpływa wielogodzinne przesiadywanie przed telewizorem czy komputerem.

 

Program „Wiem, co jem” pozwoli uświadomić uczniom, jakie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ich organizmu ma właściwa dieta i wysiłek fizyczny.

 

Na podstawie zdobytych wiadomości wspólnie spróbujemy zmienić dotychczasowe nawyki żywieniowe i przezwyciężyć niechęć do aktywnych form wypoczynku. Chciałybyśmy także zainteresować tematyką Grono Pedagogiczne, by ukazać istotę zagadnienia. Statystyki medyczne biją na alarm i wykazują, że niewiedza i lekceważenie problemu nie wychodzą nam na zdrowie.I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU- „WIEM, CO JEM”

 • Adresaci: uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku oraz rodzice.
 • Termin realizacji: rok szkolny 2015/2016


II. CELE PROGRAMU


CELE GŁÓWNE:


- kształtowanie zdrowego stylu życia,

- uświadamianie własnej odpowiedzialności za harmonijny rozwój psychofizyczny,

- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,

- uświadomienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z braku aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się,

- uświadomienie współzależności między wymiarami zdrowia - fizycznym i psychicznym.


CELE SZCZEGÓŁOWE- UCZEŃ:


- rozumie znaczenie właściwego odżywiania, dostosowanego do wieku, stanu zdrowia, aktywności fizycznej,

- rozumie wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka,

- zna skład produktów spożywczych,

- zna zasady układania jadłospisu,

- orientuje się, jakie choroby powoduje nieprzestrzeganie zasad prawidłowej diety.


METODY: pogadanka, prelekcja, działania praktyczne, ulotka, gazetka, plakat, obserwacja, praca wytwórcza, inscenizacja


FORMY: zespołowa, grupowa, indywidualna


CZAS: rok szkolny 2015/2016


UCZESTNICY:„0″-III, IV-VI, wychowawcy klas, nauczyciele, dyrekcja szkoły, zaproszeni gościeKOORDYNATORZY:
Katarzyna Milewska
Ilona Dygus
Monika Brzezińska-Pająk


W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole realizowane były programy:PROGRAM PROFILAKTYCZNY

B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego0md0ag4jdkpenb7z0z8nNasza szkoła w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiła do programu „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”. Jest to program profilaktyczny realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów na obszarze województwa mazowieckiego.

Głównym organizatorem  jest Komenda Wojewódzka Policji  z siedzibą w Radomiu.


Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


Diagnoza

Każdego roku na polskich drogach dochodzi do  wypadków drogowych z udziałem rowerzystów i pieszych.  Z danych statystycznych wynikających z analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze KWP zs. w Radomiu wskazują, że wśród zabitych największą grupę stanowią użytkownicy samochodów osobowych tj. 47%. Natomiast drugą grupą co do ilości ofiar śmiertelnych są piesi, stanowiący aż 32% ogółu ofiar. Trzecią grupą użytkowników dróg, w tym niechlubnym rankingu, są rowerzyści, którzy stanowią 12% ofiar śmiertelnych. A zatem niechronieni uczestnicy ruchu tj.: piesi, rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści, stanowią łącznie 48% wszystkich zabitych w zdarzeniach drogowych. Wielu zdarzeniom można byłoby zapobiec, gdyby przestrzegano zasad ruchu drogowego.

 

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa podczas przejażdżek rowerowych, powinniśmy bezwzględnie stosować się do znaków drogowych, przestrzegać przepisów ruchu drogowego, używać elementów odblaskowych, zakładać kask ochronny oraz posiadać odpowiednie wyposażenie roweru, jak również w pełni sprawny technicznie pojazd. Rower powinien być wyposażony w odpowiednie światła, hamulce oraz dzwonek.

Piesi powinni korzystać z chodnika, innej drogi dla pieszych a jeśli tej nie ma to z pobocza. Jesteśmy wówczas obowiązani iść lewą stroną jezdni. Pamiętajmy o przechodzeniu przez jezdnię w miejscach dozwolonych.

 

Charakterystyka programu- „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”


Adresaci: uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, rodzice, dziadkowie

Termin realizacji: rok szkolny 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018


Cele programu:

 • zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów,
 • efektywne i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
 • zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów w propagowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.


Cele ogólne:

 • wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze;
 • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w tym umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Cele szczegółowe:


W zakresie wiadomości i umiejętności

 • wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego;
 • wdrażanie uczniów do korzystania z elementów odblaskowych;
 • zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom;
 • poznanie podstawowych pojęć w zakresie ratownictwa;
 • nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy;
 • nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych;
 • kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych.

W zakresie postaw

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • wyrobienie postaw świadomego uczestnika ruchu drogowego;
 • kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego;
 • kształtowanie postaw niesienia pomocy innym.


METODY:

pogadanka, prelekcja, działania praktyczne, ulotka, gazetka, plakat, obserwacja, praca wytwórcza, inscenizacja


FORMY:

zespołowa, grupowa, indywidualna


UCZESTNICY:

uczniowie klas 0 - VI, wychowawcy klas, nauczyciele, dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, rodzice


Formy działalności, m.in.:

 • propagowanie metody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,
 • promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,
 • organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii,
 • nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami  i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.


Ewaluacja programu


Ewaluacja programu będzie prowadzona poprzez obserwację zaangażowania uczniów, rozmowę z uczniami, nauczycielami i rodzicami.


Przewidywane efekty:


 • zmniejszenie liczby wypadków z udziałem „niechronionych” uczestników ruchu drogowego;
 • podniesienie kultury i wzajemnej tolerancji uczestników ruchu drogowego;
 • ugruntowanie w świadomości uczestników ruchu drogowego prawidłowych postaw podczas korzystania z dróg;
 • aktywizacja społeczności szkolnych poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego;
 • zwiększenie aktywności rodziców w proces poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.


Realizacja działań profilaktyczno - edukacyjnych ma zatem na celu podniesienie poziomu edukacji i kultury użytkowników dróg, znajomości bezpiecznego korzystania z dróg oraz szacunku dla własnego i cudzego życia.


W ramach realizacji programu w roku szkolnym 2015/2016 przewidujemy m. in.:l.p.

Działanie

 

Formy relacji

Termin

Odpowiedzialni

1.

Jestem widoczny - jestem bezpieczny. Bezpieczna droga do szkoły

 • spotkanie z policjantem dla klas 0 - III
 • wycieczka do najbliższego skrzyżowania- obserwacja ruchu drogowego (kl. 0-III)


IX - X

Monika Paluszek

Ewa Lipowska

Małgorzata Sitek

2.

Moje bezpieczeństwo w drodze
do i ze szkoły

 • prelekcje dla uczniów
 • filmy edukacyjne
 • ćwiczenia praktyczne na boisku szkolnym - zabawa Ruch drogowy (kl.0-III)

IX

Wychowawcy klas

Nauczyciel zajęć technicznych


3.

Konkursy

 • konkurs dla klas I - VI na plakat promujący noszenie elementów odblaskowych
 • konkurs plastyczny dla klas I - III ” Jestem bezpieczny na drodze.”
 • konkurs wiedzy z przepisów ruchu drogowego dla uczniów klas IV - VI
 • projektujemy elementy odblaskowe - konkurs dla uczniów oddziałów przedszkolnych


XI - XII

 

 

III

 

V

 

 

XII

Wychowawcy klas

Monika Paluszek

Ewa Lipowska

Anna Modzelewska

Aneta Czyż - Roszak

Izabela Załoga

4.

Bezpieczni po zmroku
 • wykonanie ulotek dotyczących elementów odblaskowych
 • bank odblasków
 • eksponowanie plakatów w miejscach dostępnych dla rodziców, dziadków i społeczności lokalnej (np. w kinie, w oknach sklepów/ instytucji, na korytarzach szkolnych
 • promowanie elementów odblaskowych wśród seniorów poprzez rozdawanie ulotek i odblasków z banku odblasków

XI - I

Nauczyciele zajęć komputerowych

Wychowawcy klas

Nauczyciele wychowania fizycznego

5.

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 • zajęcia instruktażowe z pielęgniarką w ramach godzin wychowawczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (klasy 0-VI)

XI - V

Wychowawcy klas

6.

Bezpieczni na drodze

 • spotkanie z policjantem dla klas IV - VI

XI

Monika Paluszek

7.

Karta rowerowa

 • przygotowanie uczniów klas IV do egzaminu
 • spotkanie rodziców klas IV z policjantem

cały rok szkolny

I

Monika Paluszek

Wychowawcy klas

8.

Egzamin na kartę rowerową

 • część teoretyczna w szkole
 • część praktyczna - na boisku szkolnym „Orlik”

V - VI

Monika Paluszek

Tomasz Czajkowski


9.

Turniej BRD

 • dodatkowe zajęcia z przepisów ruchu drogowego
 • ćwiczenia na torze przeszkód
 • ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Cały rok szkolny

Monika Paluszek

10.

Promocja programu

 • szkolna tablica BRD
 • artykuły na szkolną stronę WWW
 • artykuły w gazecie lokalnej „Życie Nasielska”
 • artykuły w gazetce szkolnej „Moja Szkołą”

Cały rok szkolny

Monika Paluszek

Ewa Lipowska

Anna Korycka

Anna Modzelewska

Aneta Czyż - Roszak

Izabela Załoga

11.

11 lutego - Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

 • gazetka na szkolnej tablicy BRD
 • artykuł do gazetki szkolnej
 • lekcje godziny wychowawczej
 • gry dramowe - Jak postępować w sytuacji zagrożenia, alarmować i współpracować z ratownikami (kl. I - VI)

II

Wychowawcy klas

Monika Paluszek

Anna Modzelewska

Ewa Lipowska

12.

Szkolny dzień bezpieczeństwa

 • piknik rodzinny połączony z dniem dziecka/dniem rodziny (pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu ratowników medycznych,rowerowy tor przeszkód, quizy, konkursy, konkurencje sportowe)
 • artykuły na szkolną stronę WWW

V - VI

Monika Paluszek

Anna Korycka

Ewa Lipowska

Anna Modzelewska

Aneta Czyż - Roszak

Nauczyciele wychowania fizycznego

Wychowawcy klas

Izabela Załoga


OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:

Moniak Paluszek - szklony koordynator programu B&N

Ewa Lipowska

Anna Korycka

Anna Modzelewska

Aneta Czyż - Roszak

Izabela Załoga

PROGRAM PROFILAKTYCZNY EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

„WIEM, CO JEM”DIAGNOZA


We współczesnym świecie istnieje wiele zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka. Środowisko naturalne zostało zanieczyszczone, a proponowana żywność jest często niezdrowa, sztucznie modyfikowana, zawierająca dużo trujących składników chemicznych (konserwantów, polepszaczy, substancji rakotwórczych). W związku ze świadomością tego zjawiska ważne jest, aby już od najmłodszych lat uczyć w szkole dzieci zasad zdrowego odżywiania się.

 

Obserwując młode pokolenie, zauważyłyśmy, że uczniowie są coraz bardziej słabi fizycznie, przy czym u wielu z nich występuje problem nadwagi, a u niektórych nawet otyłości.

 

Wielu także nie zdaje sobie sprawy, że przyczyną ich dolegliwości jest nieracjonalne odżywianie się i brak ruchu, a kolejnego batonika czy hamburgera traktują nie jak „zbędną bombę kaloryczną”, ale jako pyszną przekąskę między posiłkami głównymi.

 

Naukowcy od lat zajmujący się żywieniem wiedzą, że w naszym rodzimym sposobie odżywiania się popełniamy wiele błędów, które są jedną z ważnych przyczyn zachorowań na choroby określane mianem społecznych: miażdżycę, cukrzycę, nadciśnienie, otyłość i wiele innych.

 

Błędy żywieniowe wynikają z nieświadomości i nieznajomości zasad prawidłowego odżywiania, ale również ignorowania problemu i odsuwania go na dalszy plan.  Podobnie destrukcyjnie na organizm wpływa wielogodzinne przesiadywanie przed telewizorem czy komputerem.

 

Program „Wiem, co jem” pozwoli uświadomić uczniom, jakie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ich organizmu ma właściwa dieta i wysiłek fizyczny.

 

Na podstawie zdobytych wiadomości wspólnie spróbujemy zmienić dotychczasowe nawyki żywieniowe i przezwyciężyć niechęć do aktywnych form wypoczynku. Chciałybyśmy także zainteresować tematyką Grono Pedagogiczne, by ukazać istotę zagadnienia. Statystyki medyczne biją na alarm i wykazują, że niewiedza i lekceważenie problemu nie wychodzą nam na zdrowie.

 


I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU- „WIEM, CO JEM”

 • Adresaci: uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku oraz rodzice.
 • Termin realizacji: rok szkolny 2015/2016


II. CELE PROGRAMU


CELE GŁÓWNE:


- kształtowanie zdrowego stylu życia,

- uświadamianie własnej odpowiedzialności za harmonijny rozwój psychofizyczny,

- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,

- uświadomienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z braku aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się,

- uświadomienie współzależności między wymiarami zdrowia - fizycznym i psychicznym.


CELE SZCZEGÓŁOWE- UCZEŃ:


- rozumie znaczenie właściwego odżywiania, dostosowanego do wieku, stanu zdrowia, aktywności fizycznej,

- rozumie wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka,

- zna skład produktów spożywczych,

- zna zasady układania jadłospisu,

- orientuje się, jakie choroby powoduje nieprzestrzeganie zasad prawidłowej diety.


METODY: pogadanka, prelekcja, działania praktyczne, ulotka, gazetka, plakat, obserwacja, praca wytwórcza, inscenizacja

 

FORMY: zespołowa, grupowa, indywidualna


CZAS: rok szkolny 2015/2016


UCZESTNICY:„0″-III, IV-VI, wychowawcy klas, nauczyciele, dyrekcja szkoły, zaproszeni gościeKOORDYNATORZY:

 • Katarzyna Milewska
 • Ilona Dygus
 • Monika Brzezińska-Pająk


III. PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE


 

Zdrowe odżywianie


 

Treści


Procedury osiągania celów

Efekty mierzalne

1. Zapoznanie uczniów z rolą podstawowych składników odżywczych.

 • pogadanki na lekcjach wychowawczych i      lekcjach wychowania fizycznego
 • lekcje przyrody
 • układanie prawidłowych jadłospisów
 • czytanie etykiet z produktów spożywczych
 • prelekcje dla rodziców prowadzone przez dietetyka  i lekarza pediatrę

Uczeń:

 • zna 10 zasad zdrowego żywienia
 • potrafi utworzyć prawidłowy jadłospis
 • zna podstawowe składniki odżywcze i funkcje, jaką pełnią w organizmie

2. Zapoznanie uczniów
z zaburzeniami stanu zdrowia- skutki niewłaściwego odżywiania.
 • pogadanki na lekcjach wychowawczych
 • spotkania ze specjalistą (dietetyk)

Uczeń:

 • potrafi obliczyć swoje BMI
 • wie, jakie choroby wynikają z zaburzeń odżywiania

3. Promocja zdrowego odżywiania

 • wycieczki tematyczne
 • „Zawsze jem pierwsze śniadanie” (metoda żetonowa dla najmłodszych)

Uczeń:

 • zasady zdrowego odżywiania
 • wie, jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie człowieka

4. Promocja zdrowego odżywiania

 • „Zawsze jem pierwsze śniadanie”
 • prelekcja dla rodziców (lekarz pediatra, dietetyk)
 • przedstawienie profilaktyczne

Uczeń:

 • zasady zdrowego odżywiania
 • wie, jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie człowieka
 • zna korzyści zdrowotne wynikające z życia bez nałogów

 

IV. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2015/2016


 

Treści


Metody

Efekty mierzalne

Odpowiedzialni

Termin

1. Wykonujemy logo projektu

 • konkurs plastyczny dla uczniów klas IV - VI

 • wszyscy uczniowie znają założenia szkoły promującej zdrowie i czynnie włączają się we wszystkie akcje
 • koordynator Monika Brzezińska-Pająk
 • wychowawcy
 • nauczyciel plastyki
 • nauczyciel informatyki
 • nauczyciele świetlicy szkolnej
 • psycholog szkolny
 • wszyscy nauczyciele

październik

2. Zapoznanie uczniów z rolą podstawowych składników odżywczych:

 • piramida żywienia
 • rozkład posiłków w ciągu dnia
 • dzienne zalecenia żywieniowe
 • zasady zdrowego żywienia

 • lekcje przyrody w klasach IV - VI
 • układanie jadłospisu przez uczniów klas VI
 • jedna prelekcja dla rodziców z lekarzem pediatrą i dietetykiem
 • czytanie etykiet przez uczniów klas IV – VI
 • przynajmniej 1 lekcja z wychowawcą nt. zdrowego odżywiania
 • uczniowie klas I – VI znają 10 zasad zdrowego żywienia
 • uczniowie klas III – VI potrafią utworzyć prawidłowy jadłospis
 • uczniowie klas V- VI znają wartości odżywcze produktów spożywczych
 • uczniowie klas IV – VI potrafią czytać ze zrozumieniem etykiety umieszczone na produktach spożywczych
 • koordynator Katarzyna Milewska
 • koordynator Ilona Dygus
 • wychowawcy
 • nauczyciele przyrody
 • nauczyciele wychowania fizycznego

listopad

3. Zapoznanie uczniów
z zaburzeniami stanu zdrowia

 • skutki niewłaściwego odżywiania
 • choroby wynikające z nieprawidłowego odżywiania

 • lekcje przyrody
 • spotkanie ze specjalistą ds. żywienia z uczniami klas V - VI

 • uczniowie klas V – VI potrafią obliczyć swoje BMI
 • uczniowie wiedzą jakie choroby wynikają ze złego odżywiania

 • wychowawcy
 • nauczyciele przyrody
 • psycholog szkolny
 • nauczyciele wychowania fizycznego

styczeń

4. Uświadomienie uczniom korzyści wynikających ze zdrowego odżywiania

 • konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu dla uczniów klas II – III i IV - VI
 • przynajmniej jedne zajęcia z wychowawcą
 • zajęcia ze specjalistą ds. żywienia dla uczniów klas IV - V
 • „Kolorowe kanapki” – uczniowie klas I
 • „Stół pełen zdrowia” przygotowywanie przez uczniów na zajęciach zdrowych potraw - degustacja
 • wyniki przeprowadzonych konkursów tematycznych
 • testy wiedzy uczniów klas IV - VI przed i po akcji
 • uczniowie klas I - VI wiedzą jak przygotować zdrowy posiłek

 • koordynator Katarzyna Milewska
 • koordynator Ilona Dygus
 • koordynator Monika Brzezińska-Pająk
 • wychowawcy
 • nauczyciele przyrody

marzec

kwiecień - maj

5. Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych

 • wgląd w zaopatrzenie automatów stojących w szkole
 • akcja szkolna, happening: „Tydzień owoców i warzyw’’
 • wycieczki tematyczne
 • uczniowie klas IV-VI zachęcają młodsze koleżeństwo do zdrowego odżywiania sie

 • koordynator Katarzyna Milewska
 • koordynator Ilona Dygus
 • koordynator Monika Brzezińska-Pająk
 • wychowawcy
 • psycholog szkolny
 • nauczyciele wychowawcy fizycznego
 • dzierżawca automatów

październik - maj

6. Zawsze jem pierwsze śniadanie

 • zachęcanie dzieci do przynoszenia śniadań, (nagradzanie najzdrowszych posiłków)
 • lekcje przyrody
 • układanie jadłospisu na pierwszy posiłek przez uczniów klas I – VI

 • uczniowie klas I – VI wiedzą jak ważne jest codzienne spożywanie śniadania,
 • uczniowie klas 0-III zachęceni przez wychowawców do przynoszenia do szkoły zdrowych produktów- metoda żetonowa
 • uczniowie klas I – VI znają zdrowe produkty na pierwszy posiłek
 • wychowawcy
 • psycholog szkolny
 • nauczyciele przyrody

październik - czerwiec


V. EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja programu będzie prowadzona poprzez obserwację zaangażowania uczniów, rozmowę z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 • zwiększenie poziomu wiedzy o roli żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów, ich rodziców i personelu pracującego z uczniami na terenie szkoły,
 • poprawa sposobu żywienia i poziomu aktywności fizycznej wśród uczniów,
 • uwidoczniony, choć być może odroczony w czasie, trend spadkowy lub przynajmniej zahamowanie wzrostu nasilenia otyłości i nadwagi wśród dzieci.

 

INFORMACJE  DLA WYCHOWAWCÓW

 

1.   PROPOZYCJE WYCIECZEK TEMATYCZNYCH:


 • „Owocowy zawrót głowy”
 • „Dzień ziemniaka”
 • „Kiszenie kapusty- dawniej i dziś”
 • „Pieczenie chleba, czyli od ziarenka do bochenka”

Zaleca się przynajmniej jedną wycieczkę w roku szkolnym.


2. PROPONOWANE MIEJSCA:


 • Leśniczówka Paryż.
 • Młyn Gąsiorowo.
 • Konary.
 • Chrcynno.


3. „TYDZIEŃ OWOCÓW I WARZYW”


Uczniowie klas IV - VI mają za zadanie w dowolny sposób zareklamować wyszczególniony produkt spożywczy w określonej klasie 0 - III. Mile widziane będą przebrania, transparenty, hasła, krótkie wierszyki  (w reklamie powinny się znaleźć także  podstawowe informacje odnośnie walorów smakowych, wartości odżywczej oraz krótkich przepisów z wykorzystaniem produktu), które zachęcą uczniów 0 - III do spożywania danych produktów.  Można wykorzystać same produkty do degustacji.

 

Klasa IVa  wychowawca B. Korytkowska- orzechy włoskie  -październik - 0 a, 2 b


Klasa IVb wychowawca  A. Korycka -śliwki - październik - 0 f, 2 c


Klasa IVc wychowawca E. Rudzińska- jabłka - listopad - 0 c, 2 d


Klasa IVd wychowawca T.Czajkowski-  gruszki - listopad - 0 d, 2 e


Klasa Va  wychowawca A. Modzelewska- banan - grudzień - 0 e, 2 f


Klasa Vb wychowawca K. Zabik-   winogrono - styczeń - 0 b, 1 b


Klasa Vc wychowawca J. Wiśniewska- papryka - styczeń - 1 a, 3 a


Klasa Vd wychowawca J. Puta- marchew - luty - 2 g, 3 b


Klasa Ve wychowawca J. Michnowska- ogórek - marzec - 1 c, 3 c


Klasa VI a wychowawca M. Paluszek- pomidor - marzec - 1 d, 3 d


Klasa VIb wychowawca E. Grenadier- nektarynki - kwiecień - 1 e, 3 d


Klasa VIc wychowawca I. Podgrudna- pestki słonecznika - maj 1 f, 3 e


Klasa VI d wychowawca E. Korycka- pestki dyni -maj - 2 a, 1 b


„Zawsze jem pierwsze śniadanie”


METODA ŻETONOWA


Uczniowie klas 0-III zachęceni przez wychowawców do przynoszenia do szkoły zdrowych produktów - wykorzystanie metody żetonowej.


Zasady stosowania metody żetonowej:

 • Wytłumacz dziecku, za co będzie nagradzane (np. jeśli na II śniadanie przyniesie m.in. owoc lub warzywo otrzymuje nagrodę),
 • Wytłumacz, co będzie nagrodą  (np. po zjedzeniu owocu lub warzywa, wychowawca wręcza naklejkę, stempelek lub uczeń na końcu  zeszytu rysuje sobie symbol zdrowego posiłku),
 • Po zebraniu określonej liczby nagród (np. pięciu) wychowawca wstawia pozytywną ocenę. 10 uczniów z największą liczbą zebranych żetonów  otrzyma dyplomy i symboliczne nagrody po I semestrze.