Szanowni Rodzice


Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, od dnia 18.05.2020 w szkole, za zgodą rodziców będzie możliwość prowadzenie bezpośrednich zajęć dla dzieci o potrzebie wczesnego wspomagania oraz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  Od dnia 25.05.2020 r. w szkole będą realizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla klas O-III.
Szkoła będzie czynne w godzinach od 7.00 do 16.00 – w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą.W związku z powyższym należy do dnia 20.05.2020 – do godz.10.00 – złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do szkoły i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych czy zajęć rewalidacyjnych.


Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej naszej szkoły.


Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy: sekretariat@spnasielsk.pl


W przypadku braku takich możliwości należy deklarację złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.


Liczba miejsc w szkole może być ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.


O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 22. 05. 2020 r. do godz. 15.00 drogą mailową.


Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

 

W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


W czasie pracy w szkole będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.


Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.


Informuję także, że będzie kontynuowane nauczanie na odległość.


Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-COVID-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Dyrektor Szkoły

Mariusz Kraszewski


ANKIETA / DEKLARACJA DLA RODZICÓW

 

OŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY


 
Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wpisane przez M. Paluszek