Szanowni Rodzice - konsultacje


Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, od dnia 25.05.2020 w szkole, za zgodą rodziców będzie możliwość prowadzenie konsultacji w szkole dla uczniów klas VIII i od 1.06.2020 r. konsultacji dla wszystkich uczniów


Szkoła będzie czynne w godzinach od 7.00 do 16.00 – w tych godzinach oprócz konsultacji placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą.W związku z powyższym należy do dnia 20.05.2020 – do godz.10.00 – złożyć deklarację


Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej naszej szkoły.


Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy: sekretariat@spnasielsk.pl


W przypadku braku takich możliwości należy deklarację złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.


Liczba miejsc w szkole może być ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 22.05.2020 r. do godz. 15.00 drogą mailową.

W czasie pracy w szkole będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.


Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.


Informuję także, że będzie kontynuowane nauczanie na odległość.

 

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z konsultacji w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-COVID-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W NASIELSKU W OKRESIE OGŁOSZONEGO STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-19

 


ANKIETA / DEKLARACJA DLA RODZICÓW

 


OŚWIADCZENIA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W KONSULTACJACH

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19Dyrektor Szkoły

Mariusz Kraszewski
Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wpisane przez M. Paluszek